Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vilkų apskaitos duomenys neatitinka realybės?

Turinys:

Nors bendru susitarimu paskelbta, kad Lietuvoje, vilkų apskaitos duomenimis, gyvena 208 vilkai, lzinios.lt kelia klausimą, ar šie skaičiai tikslūs?

Mokslininkai, dauguma gamtosaugininkų ir miškininkai įsitikinę, kad keliasdešimt gamtos mėgėjų asociacijai „Baltijos vilkas“, kuri taip pat dalyvavo vilkų apskaitoje, padarytas reveransas. Jie neabejoja, kad tikrasis minimalus vilkų skaičius buvo sąmoningai nuslėptas. Tokią išvadą diktuoja faktai: per apskaitą medžiotojai privačiuose miškuose aptiko 132 vilkų šviežius pėdsakus, miškininkai valstybiniuose miškuose – dar 222. Kaip atsitiko, kad šių skaičių suma virto 208?

Kaip rašo lzinios.lt, per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus me­džio­to­jai šių plėš­rū­nų be­veik ne­lie­tė – per pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną (2012-2013 m.) jų pa­ties­ta vos 48. Prieš pen­ke­rius me­tus vil­kų po­pu­lia­ci­ja bu­vo ne ma­žes­nė nei 400 gy­vū­nų.

Savo ruožtu VMT Vals­ty­bi­nių miš­kų kon­tro­lės pos­ky­rio ve­dė­jas Si­gi­tas Kve­da­ras LŽ tei­gė, kad pa­sta­ro­ji aps­kai­ta bu­vo pa­ti tiks­liau­sia, pa­ly­gin­ti su vi­so­mis anks­tes­nė­mis –vil­kų aps­kai­ta at­lik­ta pa­gal pri­nci­pą “iš kvar­ta­lo į kvar­ta­lą”. Aps­kai­tos da­ly­viai fik­sa­vo, ar vil­kas į miš­ko kvar­ta­lą įbė­go, ar iš jo iš­bė­go, gal ja­me žvė­ris ir pa­si­li­ko, o ko­mi­si­jai te­ko re­zul­ta­tus su­su­muo­ti nau­do­jan­tis kvar­ta­li­niais miš­kų že­mė­la­piais.

Grynas

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą