Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tvora nuo šernų – nauda ar išlaidos?

Turinys:

Aly­taus ra­jo­ne pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pra­dė­ta tver­ti tvo­ra sie­kiant ap­sau­go­ti miš­kus nuo šer­nų mig­ra­ci­jos ir už­kirs­ti ke­lią af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui plis­ti. Šia tvo­ra nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų pa­da­ri­nių bus izo­liuo­ti trys miš­kai – Var­čios, Ka­les­ny­kų ir Ge­di­mi­no, dar va­di­na­mas Dau­gų miš­ku. Miš­kai tu­ri bū­ti baig­ti tver­ti ge­gu­žės 15-ąją. Mi­li­jo­nus kai­nuo­jan­tį ap­tva­rą ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, me­džiok­lės ži­no­vai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai šian­dien ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miš­kai.

Apie tvo­rą pra­bil­ta tik diag­no­za­vus li­gą

Aly­taus ra­jo­ne dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ypač su­krus­ta sau­sio pa­bai­go­je šią li­gą diag­no­za­vus dviem su­me­džio­tiems šer­nams Šal­či­nin­kų ra­jo­ne ir Va­rė­nos ra­jo­ne, prie pat Aly­taus ra­jo­no ri­bos, ne­to­li Var­čios miš­ko. Me­tų pra­džio­je af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą im­ta įta­ri­nė­ti me­džio­to­jams ra­dus kri­tu­sių šer­nų Var­čios, Ka­les­ny­kų ir Ge­di­mi­no miš­kuo­se. Ta­čiau ta­da šios už­kre­čia­mo­sios li­gos at­ve­jai ne­pa­si­tei­si­no.

Kai tik Aly­taus ra­jo­no pa­šo­nė­je bu­vo nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me me­džio­to­jų, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir miš­ki­nin­kų su­si­ti­ki­me su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi Jo­nu Mi­liu­mi pra­bil­ta apie tvo­ros sta­ty­bą sie­kiant ap­ri­bo­ti šer­nų ju­dė­ji­mą ga­li­mo ži­di­nio te­ri­to­ri­jo­je. Tuo­met pa­ste­bė­ta, kad tvo­ra ga­li bran­giai kai­nuo­ti, ma­ža ti­ki­my­bė gau­ti jai rei­ka­lin­gus pi­ni­gus.

Šian­dien jau aki­vaiz­du – tvo­ra nuo šer­nų Aly­taus ra­jo­ne pra­dė­ta tver­ti ir tu­ri bū­ti baig­ta iki ge­gu­žės 15-osios. Ji vals­ty­bei at­si­eis 1 mln. 900 tūkst. li­tų. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du, kai ran­go­vą rei­kia ras­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, pa­rin­ko tvo­ros sta­ty­to­ją. To­kį tar­ny­bos kon­kur­są lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Te­le­kon­ta“.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tvo­ra jau im­ta tver­ti. Iš vi­so šis ap­tva­ras bus 29 ki­lo­met­rų il­gio. Vie­na jo at­kar­pa tve­ria­ma nuo Ri­mė­nų pro Meš­ku­čius iki Il­gų, ta­da miš­ko ke­liu iki ke­lio Aly­tus–Dau­gai sie­kiant pus­mė­nu­liu ap­ri­bo­ti Var­čios miš­ką. Ki­ta at­kar­pa tu­rint tiks­lą taip pat pus­mė­nu­liu ap­ri­bo­ti Ka­les­ny­kų miš­ką tie­sia­ma nuo Alo­vės link Ka­les­ny­kų gi­ri­nin­ki­jos ir pro gi­ri­nin­ki­ją miš­kais pa­gal ke­lią nu­si­drieks į pa­lau­kę.

Tvo­ra pus­mė­nu­liais ap­juo­sus mi­nė­tus du miš­kus Ge­di­mi­no miš­kas liks jų vi­du­ry­je, to­dėl šio tver­ti ne­rei­kia.

Ko­dėl pa­si­rink­ti ap­tver­ti bū­tent mi­nė­ti trys Aly­taus ra­jo­no miš­kai? Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Ro­mo Čer­niaus tei­gi­mu, jie vie­nas su ki­tu ri­bo­ja­si, čia di­de­lė šer­nų po­pu­lia­ci­ja, ne­to­li Var­čios ras­tas nu­šau­tas af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­tas šer­nas, to­dėl no­ri­ma su­stab­dy­ti šer­nų mig­ra­ci­ją bū­tent šiuo­se miš­kuo­se, kad žvė­rims bū­tų sun­kiau iš­bėg­ti ir at­bėg­ti.

Kol kas vie­nin­te­liai trys Aly­taus ra­jo­no miš­kai ša­ly­je ap­juo­sia­mi tvo­ro­mis sie­kiant ap­sau­go­ti šer­nų mig­ra­ci­ją ir iš­veng­ti af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro.

„Kur len­da šer­no šni­pas, pra­len­da ir vi­sa šer­nas“

1 met­ro 80 cen­ti­met­rų aukš­čio tvo­ra yra pin­ta iš vie­los, su­tvir­ti­na­ma me­ta­li­niais kuo­lais. R.Čer­niaus tei­gi­mu, to­kią tvo­rą el­niai ir brie­džiai leng­vai per­šoks, bet šer­nams ji bus kliū­tis.

Vi­siš­kai ki­to­kios nuo­mo­nės aly­tiš­kis me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tas Al­gi­man­tas Ka­mi­čai­tis, da­bar lai­ki­nai ei­nan­tis me­džiok­lės ži­no­vo pa­rei­gas Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jo­je: „La­bai abe­jo­ju to­kios tvo­ros rei­ka­lin­gu­mu. Įta­riu, kad iš jos sta­ty­mo kaž­kas no­ri tik pa­si­pel­ny­ti. Man dir­bant Pu­nios ši­le bu­vo­me įren­gę plie­ni­nio tin­klo 4 mi­li­met­rų sto­rio ap­tva­rą žvė­rims, da­bar jis miš­kuo­se tve­ria­mas sil­pnes­nis, ir šer­nai tik­rai pro jį pra­lįs, nes ten, kur len­da šer­no šni­pas, pra­len­da ir vi­sas šer­nas. Kaip skel­bia­ma, af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą pla­ti­na ne tik šer­nai, bet ir vabz­džiai, pa­vyz­džiui, er­kės, tai gal sta­ty­ki­me tvo­rą ir nuo vabz­džių. Aiš­ku, juo­kau­ju. Ta­čiau la­bai abe­jo­ju, kad šią li­gą į Lie­tu­vą at­ne­šė šer­nai.“

A.Ka­mi­čai­čio įsi­ti­ki­ni­mu, tai ga­li bū­ti ge­rai su­pla­nuo­ta ir įvyk­dy­ta eko­no­mi­nė di­ver­si­ja: „Ste­bė­ti­nai grei­tai su­re­a­ga­vo Ru­si­ja, už­draus­da­ma kiau­lie­nos eks­por­tą iš Lie­tu­vos ir vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos, nes nuo šer­nų af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­kre­čia kiau­lės. Jei pas mus tin­ka­mai dirb­tų ati­tin­ka­mos struk­tū­ros, tai ga­lė­tų iš­si­aiš­kin­ti. O da­bar vie­ni tve­ria abe­jo­ti­nos nau­dos tvo­ras, ki­ti de­ra­si dėl kiau­lie­nos eks­por­to, tre­ti šau­do šer­nus, kai­mo žmo­nės pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti net sa­vo reik­mėms au­gi­na­mų kiau­lių.“

Me­džiok­lės ži­no­vas ste­bi­si, kaip be­veik prieš tris mė­ne­sius bu­vo nu­sta­ty­ti tik du af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jai šer­nams ir iki šiol li­gos pro­trū­kio nė­ra. Jo nuo­mo­ne, ši li­ga, kaip skel­bia­ma, grei­tai plin­ta, va­di­na­si, af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jų tu­rė­jo bū­ti nu­sta­ty­ta daug dau­giau tiek šer­nams, tiek kiau­lėms.

Iki ba­lan­džio 1-osios Aly­taus ra­jo­ne, kaip Vy­riau­sy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pa­skelb­to­je eks­tre­ma­lios pa­dė­ties te­ri­to­ri­jo­je, tu­rė­jo bū­ti su­me­džio­ti vi­si šer­nai. Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, iki to lai­ko jų su­me­džio­ta 736 ir nė vie­nam ne­nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras.

Tos pa­čios tar­ny­bos tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, ra­jo­no miš­kuo­se pa­gal me­džio­to­jų klu­bų ir bū­re­lių tvar­ko­mą šių žvė­rių ap­skai­tą ba­lan­džio 1-ąją jų dar li­ko per 160, nes vi­sų su­me­džio­ti ne­įma­no­ma. Vė­liau vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos su­švel­ni­no rei­ka­la­vi­mą su­me­džio­ti vi­sus šer­nus ne tik to­dėl, kad tai ne­įma­no­ma, bet ir kad iš­šau­džius vi­sas pa­te­les, ypač vai­sin­gas, grės­tų gam­tai ne­nau­din­gas šių žvė­rių su­ma­žė­ji­mas.

Pa­sak tar­ny­bos vir­ši­nin­ko, ti­kė­ti­na, kad iš li­ku­sių apie penk­ta­da­lis yra pa­te­lės, ku­rios jau­nik­lius daž­niau­siai ve­da ko­vo ar ba­lan­džio mė­ne­siais, vie­na pa­te­lė at­ve­da vi­du­ti­niš­kai še­šis šer­niu­kus, o jie, iš­lin­dę iš guo­lių, pra­dės šliau­žio­ti ge­gu­žę. Kad šer­nų tiks­liai ne­įma­no­ma su­skai­čiuo­ti, liu­di­ja jų da­bar su­me­džio­tas skai­čius ta­me pa­čia­me Var­čios miš­ke. To­kio pat pa­va­di­ni­mo me­džio­to­jų klu­bo duo­me­ni­mis, po per­nykš­tės me­džiok­lės „Var­čios“ klu­bo ri­bo­se tu­rė­jo bū­ti 44 šer­nai, bet da­bar su­me­džio­ta 87.

„Di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad li­ga at­ke­lia­vo per me­džio­to­jus“

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, ja­me gy­ve­na apie 50–60 šer­nų.

„Kai bu­vo pa­skelb­tas šer­nų me­džio­ji­mo va­jus, vie­ti­niai me­džio­to­jai la­bai ap­si­džiau­gė, kad ga­lės me­džio­ti re­zer­va­te. Ta­čiau jų en­tu­ziaz­mas grei­tai iš­blė­so, nes me­džio­ti pas mus tik­rai su­dė­tin­ga, – klam­pu, daug iš­var­tų, nė­ra ke­liu­kų. Su­me­džio­tą žvė­rį sun­ku iš­vilk­ti“, – min­ti­mis da­li­jo­si Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis.

To­dėl re­zer­va­te iki ba­lan­džio 1-osios su­me­džio­ti tik trys šer­nai, ki­ti li­ko gy­ven­ti, jų kri­ti­mo at­ve­jų ne­pa­ste­bė­ta.

A.Pra­nai­čiui, kaip bio­lo­gui ir ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tui, keis­ta at­ro­do pa­skelb­ta ži­nia, jog af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tę šer­nai pas mus ga­lė­jo at­ke­liau­ti iš Bal­ta­ru­si­jos, kur ši li­ga nu­sta­ty­ta per­nai maž­daug 40 ki­lo­met­rų at­stu­mu nuo Lie­tu­vos sie­nos: „Nors Lie­tu­vo­je pa­ly­gin­ti ma­žai ty­ri­mų, ži­no­ma, kad šer­nai – pa­kan­ka­mai sės­lūs žvė­rys. Jie gy­ve­na gru­pė­mis, lai­ko­si sa­vo te­ri­to­ri­jos. Už­si­krė­tęs af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru gy­vū­nas tam­pa apa­tiš­kas ir, ko ge­ro, ap­skri­tai ne­ke­liau­ja. Šia li­ga ga­li­ma už­si­krės­ti per pa­ša­rus, tech­ni­ką, ją ga­li per­neš­ti žmo­nės per ava­ly­nę ar dra­bu­žius. To­dėl di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad li­ga at­ke­lia­vo per me­džio­to­jus, ku­rie vyks­ta į ko­mer­ci­nes me­džiok­les Bal­ta­ru­si­jo­je. Juk su­grį­žę iš me­džiok­lių ka­žin ar dez­in­fe­kuo­ja ava­ly­nę ar dra­bu­žius. Jei su tais pa­čiais ba­tais ar rū­bais at­vy­ko me­džio­ti į mū­sų miš­kus, la­bai ti­kė­ti­na, kad už­ne­šė ir li­gą.“

Kad Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čių me­džio­to­jų klu­bų ar bū­re­lių at­sto­vai vyks­ta me­džio­ti į kai­my­ni­nę Bal­ta­ru­si­ją, pa­tvir­ti­no ir me­džiok­lės ži­no­vas A.Ka­mi­čai­tis. To­kių iš­vy­kų mo­ty­vas, anot jo, ga­na prak­tiš­kas – me­džiok­lės ten ne­bran­gios, o žvė­rių daug, me­džiok­les Bal­ta­ru­si­jo­je or­ga­ni­zuo­ja ko­mer­ci­nės fir­mos, į jas ga­li­ma vyk­ti ir in­di­vi­du­a­liai.

Nuosp­ren­dis kiau­lėms Aly­taus mies­te ir sep­ty­nio­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se

Ka­dan­gi Aly­taus ra­jo­nas dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus pa­te­ko į eks­tre­ma­lios pa­dė­ties ša­ly­je te­ri­to­ri­ją, ku­rios toks sta­tu­sas tu­rė­tų bū­ti ma­žiau­siai me­tus – iki at­ei­nan­čių me­tų pra­džios, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius J.Mi­lius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl bu­fe­ri­nės af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro zo­nos iš­plė­ti­mo ša­ly­je. Į ją pa­te­ko Aly­taus mies­tas ir sep­ty­nios Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jos iš vie­nuo­li­kos – Alo­vės, But­ri­mo­nių, Dau­gų, Ne­mu­nai­čio, Pi­va­šiū­nų, Pu­nios ir Rai­ti­nin­kų. Čia iki ko­vo 15-osios tu­rė­jo bū­ti iš­skers­tos vi­sos kiau­lės. Vė­liau šis ter­mi­nas pra­tęs­tas iki ba­lan­džio 15-osios. O už­va­kar Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius J.Mi­lius jį pra­tę­sė dar kar­tą – kiau­les bu­fe­ri­nė­je af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro zo­no­je bū­ti­na iš­skers­ti iki lie­pos 30-osios. Tai pa­da­ry­ta žmo­nių pa­to­gu­mui, kad jie ga­lė­tų iki va­sa­ros pabaigos at­si­sa­ky­ti da­bar dar ne­spė­ju­sių už­aug­ti kiau­lių.

Va­ka­rykš­čiais Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, kiau­lių vi­siš­kai ne­li­ko Aly­taus mies­te, o mi­nė­to­se sep­ty­nio­se Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jo­se jų dar yra 317, jas lai­ko 95 as­me­nys.

Li­ku­sios ke­tu­rios Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jos – Aly­taus, Kro­kia­lau­kio, Mi­ros­la­vo ir Sim­no – pa­ten­ka į af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui plis­ti grės­min­gą te­ri­to­ri­ją. To­dėl stam­bes­niuo­se nei de­šim­ties kiau­lių ūkiuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti tik pri­tai­kius bio­sau­gos prie­mo­nes – įsi­ren­gus de­zo­bar­je­rus, per­si­ren­gi­mo, ap­si­prau­si­mo pa­tal­pas, kiau­lių lai­ky­mo vie­tų ap­tva­rus. Kiau­les ga­li­ma iš­vež­ti į ūkius, ku­riuo­se įreng­tos bio­sau­gos prie­mo­nės. Šio­se ke­tu­rio­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se da­bar yra 303 kiau­lių au­gin­to­jai, ku­rie tu­ri 2 tūkst. 97 kiau­les.

Vy­riau­sy­bė įsi­pa­rei­go­ju­si už kiek­vie­ną eks­tre­ma­lios pa­dė­ties te­ri­to­ri­jo­je su­me­džio­tą šer­ną nuo lie­pos mo­kė­ti po 250 li­tų, jei­gu jam bus nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras, ir 100 li­tų ma­žiau, jei ši li­ga ne­bus diag­no­zuo­ta.

Vie­na dėl mi­nė­tos li­gos pa­vo­jaus pa­skers­ta kiau­lė bu­fe­ri­nė­je zo­no­je įkai­no­ta 165 li­tais. Nors jų sker­di­mo lai­ko­tar­pis jau pra­tęs­tas du kar­tus, iš­mo­kų ga­li ti­kė­tis tik jas pa­sker­du­sie­ji iki ko­vo 15-osios, ne­bent Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­keis­tų iš­mo­kų mo­kė­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. Iki mi­nė­tos da­tos bu­fe­ri­nė­je zo­no­je iš­skers­ta 1 tūkst. 32, o iki šios die­nos – 1 tūkst. 142 kiau­lės. Nė vie­nai jų af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras ne­nu­sta­ty­tas.

Vals­ty­bės pa­ža­dė­tų iš­mo­kų Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai dar nė­ra ga­vę, nes tik bai­gia­mas šio pro­ce­so ad­mi­nist­ra­vi­mas, duo­me­nys ar­ti­miau­siu me­tu bus per­duo­ti Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Kaip sa­kė Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas R.Čer­nius, lai­ku ne­pa­sker­du­sių­jų kiau­lių pir­mą­kart lau­kia įspė­ji­mai ir bau­dos iki 200 li­tų, ant­rą­kart šios jau sieks nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. li­tų.

Tai­syk­lė­se – ap­ri­bo­ji­mai šer­ti šer­nus

Aly­taus ra­jo­nui pa­te­kus į eks­tre­ma­lios pa­dė­ties ša­ly­je te­ri­to­ri­ją, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja da­vė nu­ro­dy­mą su­me­džio­ti šer­nus, nes di­de­lis jų skai­čius miš­kuo­se kė­lė grės­mę plis­ti af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui. Me­tų pra­džio­je pa­ste­bė­jus kren­tant šer­nus, Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su me­džio­to­jų klu­bų ir bū­re­lių at­sto­vais Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ak­cen­ta­vo, kad miš­kai dėl gau­saus žvė­rių šė­ri­mo pa­vers­ti tie­siog kiau­li­dė­mis. Tai da­ro pa­tys me­džio­to­jai, siek­da­mi žvė­ris nu­šer­ti, o ge­riau įmi­tu­sios šer­nės už­au­gi­na dau­giau jau­nik­lių.

Ko­vo­jant su šer­nais ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pa­tvir­ti­no Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių pa­kei­ti­mus, ku­rie įsi­ga­lios nau­juo­ju 2014–2015 me­tų me­džiok­lės se­zo­nu. Di­džiau­sia nau­jo­vė – ap­ri­bo­ja­mas be­sai­kis ta­pęs me­džio­ja­mų gy­vū­nų šė­ri­mas, už­draus­tas šė­ri­mas jiems ne­įpras­tais pa­ša­rais, ku­rių jie ne­ga­li ras­ti na­tū­ra­lio­mis gam­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Iki šiol dau­ge­liui bu­vo ži­no­ma, kad ypač šer­nai bu­vo še­ria­mi kom­bi­nuo­tai­siais pa­ša­rais sie­kiant juos nu­šer­ti. Me­džio­ja­mų gy­vū­nų vi­lio­ji­mo vie­to­se ga­lės bū­ti iš­pil­ta ne dau­giau kaip 20 ki­log­ra­mų na­tū­ra­lios kil­mės ma­sa­lo, pa­vyz­džiui, bul­vių, run­ke­lių ar grū­dų. Taip pat už­draus­ta žvė­rių me­džiok­lė prie šė­ryk­lų.

To­kie tai­syk­lių pa­kei­ti­mai me­džio­to­jams ap­ri­bos ga­li­my­bes miš­kus pa­vers­ti šė­ryk­lo­mis ar kiau­li­dė­mis. O me­džio­ja­mų gy­vū­nų šė­ri­mą tu­rės kon­tro­liuo­ti ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai.

Alma MOSTEIKAITĖ
Šaltinis: www.alytausnaujienos.lt

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą