Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šernų šaudyti medžiotojai neskuba

Turinys:

Kai­my­ni­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je už­fik­sa­vus af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jus, Lie­tu­vos me­džio­to­jams at­riš­tos ran­kos be ap­ri­bo­ji­mų šau­dy­ti vi­sus šer­nus: nuo šer­niu­kų ir šer­nių iki suau­gu­sių pa­ti­nų. Pa­sak Kel­mės ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Bar­čaus­ko, ra­jo­no me­džio­to­jai to da­ry­ti ne­sku­ba. „Vy­rai pri­pa­žįs­ta, kad į vai­kin­gą šer­nę šau­ti ne­ky­la ran­ka“, – sa­kė pir­mi­nin­kas.

„Ma­si­nio šau­dy­mo tik­rai nė­ra“

Taip apie lei­di­mą be ap­ri­bo­ji­mų me­džio­ti vi­sus šer­nus sa­kė Kel­mės ra­jo­no me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Bar­čaus­kas.
Pa­sak pir­mi­nin­ko, me­džio­to­jų bū­re­liai ir klu­bai la­bai sun­kiai ir il­gai ko­vo­jo, kad šer­nų ban­dos pa­di­dė­tų, bū­tų sau­go­mos.
„Vyrai sa­ko, kad į šer­nę net tai­ky­tis skau­du. Pa­na­šiai reik­tų jaus­tis, jei sa­vo tvar­te nu­si­tai­ky­tum į mo­ti­ni­nę kiau­lę. Kol af­ri­ki­nis ma­ras Lie­tu­vos ne­pa­sie­kė, tai ir šer­nai ma­siš­kai ne­šau­do­mi. Me­džio­to­jai mąs­to apie atei­tį“, – sa­kė G. Bar­čaus­kas.

Duo­me­nys – Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ro­je

Kiek­vie­ną penk­ta­die­nį, iki pie­tų me­džio­to­jų bū­re­liai ir klu­bai duo­me­nis apie per sa­vai­tę su­me­džio­tus šer­nus tu­ri pa­teik­ti Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kel­mės ra­jo­no agen­tū­rai.
Pa­sak agen­tū­ros vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to Al­man­to Ga­jaus­ko, per praė­ju­sią sa­vai­tę su­me­džio­ti aš­tuo­ni šer­nai, dau­giau­sia jų nu­šo­vė „Ven­tos“ me­džio­to­jų klu­bo, Raud­gi­rio, Pa­ši­lės, Lio­lių me­džio­to­jų bū­re­liai. Nuo se­zo­no pra­džios, ge­gu­žės pir­mos die­nos, iš vi­so nuo me­džio­to­jų kul­kų kri­to 18 šer­nų.

Šer­nai ke­lia­si į ku­ku­rū­zus

Kas­met dėl šer­nų da­ro­mos ža­los į sa­vi­val­dy­bę ar se­niū­ni­jas krei­pia­si ne vie­nas ūki­nin­kas.
Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Rim­kus, ku­ris yra ir Me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ap­skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, tei­gė, jog šie­met gau­ti še­ši ūki­nin­kų skun­dai dėl šer­nų ga­di­na­mų pa­sė­lių ir miš­kų.
Šer­nai iš­kni­sa bul­vių, kvie­čių lau­kus. Vie­nas miš­ko sa­vi­nin­kas skun­dė­si, jog žie­mą šer­nai nu­ska­bė so­di­nu­kų vir­šū­nes.
„Ko­mi­si­ja įver­ti­na pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau ne jos kom­pe­ten­ci­ja ža­lą at­ly­gin­ti. Nu­ken­tė­jęs žmo­gus tu­ri kreip­tis į teis­mą“, – sa­kė J. Rim­kus.
Šiuo me­tu šer­nai at­ran­da ku­ku­rū­zus. Ka­dan­gi ku­ku­rū­zai užau­ga iki tri­jų met­rų aukš­čio, šer­nai ku­ku­rū­zų lau­kuo­se jau­čia­si kaip miš­kuo­se. Jei ne­to­li ku­ku­rū­zų dar ply­ti ir koks van­dens tel­ki­nu­kas, grio­vys, nie­kur ne­bei­na.

Su­me­džio­ti ku­ku­rū­zų lau­kuo­se šer­ną – be­veik neį­ma­no­ma. Šer­nų pa­da­ry­ta ža­la ma­to­ma tik po pjū­ties.

2013 m. rugpjūčio 17 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ
skrastas.lt

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą