Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžioklės ploto vieneto „Pavidaujys“ aukcionas

Turinys:

Pranešame, kad Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kodas – 304766622, adresas – Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis 2019 m. balandžio 10-11 d., viešo elektroninio aukciono būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt, organizuos elektroninį aukcioną, siekiant nustatyti medžioklės plotų vieneto „Pavidaujys“, esančio Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje naudotoją (toliau – Aukcionas), kuriam bus išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (toliau – Leidimas) minėtame medžioklės plotų vienete.

Registruotis į Aukcioną galima nuo 2019-04-03 iki 2019-04-08. Aukciono pradžia 2019-04-10, 9.00 val., pabaiga 2019-04-11, 13.59 val.
Bendras medžioklės ploto vieneto „Pavidaujys“ plotas – 1287,5 ha.

Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis sudaro 1287,5, iš jų:
gryni lapuočiai ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai (spygliuočių – iki 5 sudedamųjų dalių) – 301,7 ha, mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai (lapuočių 3-5 sudedamosios dalys) – 128,9 ha, mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai (lapuočių 1-2 sudedamosios dalys), gryni eglynai – 17,6 ha, laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) ne Marijampolės apskrityje – 745,1, vandens telkiniai – 20,7 ha, ne medžioklės plotai – 67,5 ha.
Su detalesne medžioklės plotų vieneto „Pavidaujys“ informacija galima susipažinti čia.
Pradinė Aukciono kaina – 765 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukcione gali dalyvauti asmuo, turintis teisę būti medžioklės plotų naudotoju pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus.
Aukciono dalyvis Aukciono dalyvio registravimo mokestį – 29,00 Eur, sumoka į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB iki 2019-04-08, kuris yra negražinamas, išskyrus, kai asmuo sumoka Aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet neregistruojamas Aukciono dalyviu.

Pasiūlymą teikiantys asmenys į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB, privalo sumokėti 15 000 Eur Aukciono dalyvio garantinį įnašą (arba pateikti atitinkamą banko garantiją) iki 2019-04-08.

Asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neregistruotiems Aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus aukcionui.

Aukciono dalyviai teikia pasiūlymus sumokėti vienkartinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą (toliau – Kaina), Aukcioną laimi didžiausią Kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis.

Metinis mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 2019 m. šiame medžioklės plotų vienete sudarė 765 Eur/metus (pagal aplinkosauginių mokesčių ir įkainių indeksavimo koeficientą 2018 m.). Mokestis mokamas kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. už pilnus praėjusius metus.

Aukciono laimėtojui, kuriam nustatyta tvarka išduodamas Leidimas, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduodamas leidimas.

Aukciono dalyvio, kurio pasiūlymas nelaimėjo, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduotas Leidimas Aukciono laimėtojui.

Aukciono laimėtojui, kuris atsisakė leidimo, arba per 5 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos nesikreipė į Aukciono organizatorių dėl Leidimo išdavimo, sumokėtas Aukciono dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas. Šias lėšas Aukciono organizatorius perveda į Aplinkos apsaugos rėmimo programą.

Pasibaigus Aukcionui, Aukciono organizatorius surašo protokolą, kurį pasirašo ir Aukciono laimėtojas ir per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos pateikia informaciją apie Aukciono rezultatus savo interneto svetainėje. Aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta įmoka didžiausia, informuojamas, kada ir kur jam bus išduotas Leidimas. Aukciono laimėtojui Leidimas išduodamas vadovaujantis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo“, pateikus įrodančius dokumentus, kad aukciono laimėtojas sumokėjo pasiūlytą didžiausią kainą.

Jeigu per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos protokolas nesudaromas dėl Aukciono laimėtojo kaltės ar Aukciono laimėtojas nesumoka Aukciono metu pasiūlytos didžiausios vienkartinės savanoriškos įmokos į Departamento sąskaitą Nr. LT914010051004296925 Luminor Bank AB, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė leidimo.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Departamento Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vyriausiajį specialistą Saulių Tuską adresu: Smolensko g. 15, Vilnius, tel.: 8 617 80236, el.p.: saulius.tuska@aad.am.lt.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą