Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Leidimai sumedžioti probleminius vilkus bus išduodami per 2 darbo dienas

Turinys:

Įsigaliojo Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo pakeitimai, dėl leidimų paimti vilkus iš gamtos išdavimą. Išduodant leidimą bus atsižvelgiama į vilkų padarytos žalos gyvūnams augintiniams, registruotiems Gyvūnų augintinių registre, atvejus, suvestus į duomenų bazę BIOMON.

Prašymą leisti paimti iš gamtos vilkų (tvarkos aprašo 141) punkte numatytais atvejais teikia vieno arba kelių medžioklės plotų naudotojų vardu savivaldybės administracija, informavusi atitinkamus medžioklės plotų naudotojus apie teikiamą prašymą. Prašyme būtina nurodyti medžioklės plotų vienetų, kuriuose prašoma leisti paimti iš gamtos vilkų, pavadinimus ir jų naudotojų duomenis (jei naudotojas juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą, jei fizinis asmuo – vardą, pavardę).

Kartu su prašymu leisti paimti iš gamtos vilkų nurodytais atvejais turi būti pateikiami atitinkamos savivaldybės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams apžiūros aktų kopijos, kita vilkų paėmimo iš gamtos būtinumą pagrindžianti informacija arba nurodomas vilkų žalos, padarytos ūkiniams gyvūnams ir gyvūnams augintiniams, atvejų, apie kuriuos informacija pranešime apie vilkų buvimą registravimo anketose elektronine forma pateikta Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos interneto svetainėje, skaičius.

Pateikiant informaciją būtina nurodyti žalos padarymo vietą, žalos padarymo datą, ūkinio gyvūno, kuriam padaryta žala, rūšį, sužalotų ir (ar) sudraskytų ūkinių gyvūnų ar gyvūnų augintinių skaičių; laukelyje „Pastabos apie stebėjimo ypatumus“ nurodomas kiekvieno ūkinio gyvūno registravimo numeris, gyvūno augintinio šeimininko vardas ir pavardė, gyvūno augintinio, registruoto Gyvūnų augintinių registre, mikroschemos numeris, pridedamos nuotraukos, įrodančios padarytą žalą.

Duomenis apie atvejus, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola gyvūnus augintinius, į tarnybos interneto svetainę suveda gyvūno augintinio savininkas ar laikytojas arba atitinkamos seniūnijos seniūnas; duomenis apie atvejus, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola ūkinius gyvūnus, į tarnybos interneto svetainę suveda savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija iki savivaldybės administracijos prašymo išduoti Leidimą paimti iš gamtos vilkų pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai.

Jeigu naujų ūkinių gyvūnų ar gyvūnų augintinių sudraskymo faktai paaiškėja vėliau, informacija pateikiama tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos.Leidimai paimti iš gamtos vilkų tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais išduodami tik medžioklės plotų naudotojams. Jei savivaldybė kreipiasi dėl Leidimo paimti vilkų iš gamtos keliuose medžioklės plotų vienetuose išdavimo – išduodamas vienas Leidimas keliems medžioklės plotų naudotojams.

Leidime paimti iš gamtos vilkų tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais nurodomas savivaldybės tarnautojas, atsakingas už paimamų iš gamtos vilkų skaičiaus koordinavimą tarp skirtingų medžioklės plotų naudotojų ir ataskaitos pateikimą. Medžioklės plotų naudotojai, paėmę iš gamtos vilką pagal tvarkos aprašo 141 punkte numatytus atvejus, prieš pradėdami jį doroti arba prieš išvykdami iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo paimtas vilkas iš gamtos, turi trumpąja telefono žinute informuoti Leidime nurodytą atsakingą savivaldybės tarnautoją ir telefonu 8 (5) 273 2995 informuoti Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnybą.“

Leidimai paimti iš gamtos saugomas rūšis (išskyrus paukščius), įrašytas į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592  „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“ (toliau – Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašas),  į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą, nurodytas tvarkos aprašo 7.4 papunktyje,  išduodami, jeigu nėra kito priimtino sprendimo ir saugomų rūšių egzempliorių paėmimas iš gamtos nesutrukdys palaikyti tos rūšies populiacijos palankios būklės jos natūraliame areale, šiais tikslais:

14.1. siekiant apsaugoti laukinę fauną ir florą, išsaugoti natūralias jų buveines;

14.2. siekiant išvengti didelės žalos, ypač pasėliams, naminiams gyvuliams, miškams, žūklės plotams, vandenims ir kitiems nuosavybės objektams;

14.3. atsižvelgiant į visuomenės sveikatą ir saugą arba į kitas įpareigojančias ir svarbias visuomenės intereso priežastis, tarp jų socialinio ir ekonominio pobūdžio, bei svarbias ir palankias pasekmes aplinkai;

14.4. mokslo tiriamųjų darbų ir švietimo tikslais, siekiant šių rūšių populiacijų atkūrimo ir reintrodukcijos ir dėl šiems tikslams įgyvendinti būtino veisimo, įskaitant dirbtinį augalų auginimą;

14.5. griežtai kontroliuojamais atrankos būdais ir ribotais kiekiais paimti ir laikyti ribotą tam tikrų Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, egzempliorių skaičių (ribotą leidžiamų paimti egzempliorių skaičių nustato Aplinkos ministerija, jeigu reikia, pasitarusi su mokslo institucijomis. Riboto skaičiaus egzempliorių paėmimas neturi pakenkti palankiai rūšies apsaugos būklei).“

Nustatyta, kad jeigu pateikiamas prašymas paimti iš gamtos vilkų, Aplinkos apsaugos agentūra turi išduoti leidimą naudoti saugomas rūšis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų, informacijos gavimo. Jeigu paimti iš gamtos vilkus ketinama saugomose teritorijose, leidimo nebereikia derinti su saugomų teritorijų direkcijomis.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.5 / 5. Balsavo: 8

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

1 Komentarai

  • Šernas
    Posted 2023.07.18 at 11:17

    Kada probleminius lūšius leis medžioti. Baigia stirnos išnykti

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą