Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ūkininkai širsta: privertė išskersti kiaules, o už šernų išknistus laukus moka centus

Turinys:

[ad id=”19955″]Aly­taus ra­jo­no Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­ja dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus pa­te­ko tarp sep­ty­nių ra­jo­no se­niū­ni­jų, ku­rio­se iki ba­lan­džio vi­du­rio gy­ven­to­jai tu­rė­jo iš­skers­ti vi­sas kiau­les. Dėl tos pa­čios li­gos pa­vo­jaus ra­jo­ne su­in­ten­sy­vin­ta ir šer­nų me­džiok­lė. Ta­čiau da­bar Ne­mu­nai­čio kraš­to ūki­nin­kai, pa­ste­bin­tys nuo­lat šer­nų iš­knis­tus lau­kus, ke­lia klau­si­mą: „Kai­mo žmo­nes pri­ver­tė iš­skers­ti kiau­les, o kas ga­li pri­vers­ti me­džio­to­jus bent su­ma­žin­ti šer­nų? Jų šį­met apie Ne­mu­nai­tį kaip nie­ka­da daug.“

Ver­čia ga­nyk­las, bul­vių ir ja­vų lau­kus

Ne­mu­nai­ty­je gy­ve­nan­ti, Van­ge­lo­nių ir Kast­riš­kių kai­muo­se apie 40 hek­ta­rų že­mės val­dan­ti Mil­dos ir Pet­ro Sin­ke­vi­čių šei­ma šį­met kaip nie­kad anks­čiau ken­čia nuo šer­nų iš­puo­lių jų lau­kuo­se. Pa­sak Mil­dos, nuo pa­va­sa­rio šer­nai pra­dė­jo knis­ti ga­nyk­las, ne­spė­ja­ma jų ly­gin­ti. Mo­te­ris da­bar ap­ro­dė ką tik pa­da­ry­tus šių žvė­rių pėd­sa­kus ga­nyk­lo­se – iš­vers­ti jų di­džiau­si plo­tai, šie vie­nas prie ki­to, rei­kia tai­ky­ti, kur per­riš­ti kar­ves.

Šer­nai iš­kni­so ir ne­ma­žą bul­vių plo­tą. „Ne kar­tą at­va­žia­vus anks­ti melž­ti kar­vių te­ko ma­ty­ti nu­bė­gan­čias ban­das po de­šimt šer­nų. Ap­link krū­mai, čia pat Noš­kū­nų, Van­ge­lo­nių miš­kai, jiems kuo pui­kiau­sios są­ly­gos veis­tis ir gy­ven­ti. Nie­ka­da čia da­bar ne­su gir­dė­ju­si me­džio­to­jų šū­vių, nors me­džio­to­jai ir ra­jo­no val­džia gi­ria­si, kad vyk­do­ma in­ten­sy­vi jų me­džiok­lė. Ko­kia ga­li bū­ti in­ten­sy­vi, jei dar iki pa­skel­biant af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jų šer­nų šia­me kraš­te bu­vo ma­žiau nei da­bar? Aš kal­bė­jau su mū­sų kraš­to me­džio­to­jais, pra­šiau juos nai­kin­ti, bet at­sa­ko, kad pa­tys šer­nų mė­sa ap­si­rū­pi­no, drau­gus ap­da­li­jo, kur da­bar dės, jei pri­si­šau­dys? Va koks at­sa­ky­mas, o tu, žmo­ge­li, ir be kiau­lių pa­lik­tas, ir dar tu­ri ken­tė­ti šer­nų kni­si­mą. Su­pran­tu, tiek jų pri­siau­gin­ta, miš­kai pa­vers­ti tie­siog šė­ryk­lo­mis, aš tai ma­tau, nes at­va­žia­vu­si pas gy­vu­lius daž­nai nu­ei­nu pa­gry­bau­ti, gai­la iš kar­to daug jų iš­šau­dy­ti“, – min­ti­mis da­li­jo­si M.Sin­ke­vi­čie­nė.

Van­ge­lo­nių kai­me gy­ve­nan­ti Re­gi­na Prie­skie­nie­nė dar prieš ja­vap­jū­tę anks­ty­vą ry­tą riks­mu iš­gąs­di­no pas kar­ves at­va­žia­vu­sius Sin­ke­vi­čius. Šie iš­gir­do rė­kian­čią mo­te­rį, pa­gal­vo­jo, gal kas at­si­ti­ko. Pa­si­ro­do, ji riks­mu iš kvie­čių lau­ko bai­do kni­san­čius šer­nus.

R.Prie­skie­nie­nei šie žvė­rys ge­ro­kai ap­nio­ko­jo 1 hek­ta­ro 70 arų kvie­čių lau­ką. „Kiek ėdė, kiek iš­vo­lio­jo, bu­vo guo­lis prie guo­lio. Bū­riais ėjo ir da­bar ei­na, pa­žiū­rė­kit, vien šer­nų pė­dos“, – po sa­vo lau­kus ve­džio­da­ma pa­sa­ko­jo van­ge­lo­niš­kė.

Pa­reiš­ki­mų dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ne­ra­šo

Ne­mu­nai­čio se­niū­nas Ri­man­tas Avi­žie­nis ge­rai ži­no šio kraš­to ūki­nin­kus už­klu­pu­sią bė­dą dėl šer­nų. Anot jo, jau apie de­šimt žmo­nių skun­dė­si iš­knis­tais lau­kais, anks­čiau tiek nu­si­skun­di­mų tik­rai ne­bū­da­vo, bet pa­reiš­ki­mų dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ne­ra­šo: „Žmo­nės pa­si­klau­si­nė­ja, su­ži­no, kad gau­tų tik ke­lias de­šim­tis li­tų, o gal nė tiek, ir at­si­sa­ko ra­šy­ti pa­reiš­ki­mus. Ko­mi­si­ja tu­ri įver­tin­ti žvė­rių pa­da­ry­tus nuos­to­lius, pi­ni­gus rei­kia iš­si­rei­ka­lau­ti iš me­džio­to­jų. At­si­me­nu, prieš dve­jus me­tus vie­nam se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui da­nie­liai pa­grau­žė run­ke­lius. Už pu­sę aro jam me­džio­to­jai su­mo­kė­jo 3 li­tus 20 cen­tų ir dar po ku­rio lai­ko.“

Bū­tent to­dėl dėl šer­nų iš­knis­tų ga­nyk­lų ir bul­vių lau­kų pa­gal­bos ne­si­krei­pia ir Sin­ke­vi­čiai. „Gau­siu ko­kį dvi­de­šimt li­tų, dar ra­šyk pa­reiš­ki­mą, dar va­žiuos ko­mi­si­ja, – ne­ap­si­mo­ka“, – tvir­ti­na M.Sin­ke­vi­čie­nė.

Kad me­džio­to­jai men­kai at­ly­gi­na šer­nų pa­da­ry­tą ža­lą, įsi­ti­ki­no to­je pa­čio­je se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me, gy­ve­nan­tis lai­ki­nai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui va­do­vau­jan­tis Sta­sys Va­na­gas. Bir­že­lį jam šer­nai iš­kni­so 14 arų ve­jos, ir už tai jis ga­vo 60 li­tų – pa­ly­gin­ti su re­a­lia ža­la, la­šas jū­ro­je.

Ta­čiau me­džio­to­jų dėl at­ly­gi­na­mos ma­žos ža­los nie­kas kal­tin­ti ne­drįs­ta. Jie tai da­ro va­do­vau­da­mie­si Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jų pa­tvir­tin­ta jos ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­ka.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai dėl me­džio­ja­mų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ūki­nin­kams tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, ža­la at­ly­gi­na­ma pa­kan­ka­mai. Spe­cia­lis­tai pa­tei­kė pa­vyz­dį, kai už 19 arų iš­knis­tų bul­vių, jų su­nai­ki­nus 55 proc., bu­vo su­mo­kė­ta 1 tūkst. li­tų.

Šiuo me­tu sky­riu­je gau­ta 20 ra­jo­no žmo­nių pra­šy­mų svars­ty­ti šer­nų pa­da­ry­tą ža­lą. Maž­daug tiek pat, kiek per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Per­ša­si iš­va­da, kad šį­met ir su­in­ten­sy­vi­nus šių žvė­rių me­džiok­lę, nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo šer­nų iš­puo­lių ne­su­ma­žė­jo. Va­di­na­si, jų ra­jo­ne dar yra gau­siai.

Nors, Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Eval­do Dai­naus­ko tei­gi­mu, vien per sau­sį ir va­sa­rį ra­jo­no miš­kuo­se šer­nų su­me­džio­ta dau­giau nei 200, kai per­nai per vi­są me­džiok­lės se­zo­ną 250. Šį­met šiuos žvė­ris leis­ta me­džio­ti ir pa­va­sa­rį per jų vei­si­mo­si lai­ko­tar­pį.

„Jei ne­si­krei­pia­ma, iš kur mums ži­no­ti?“

Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Van­ge­lo­nių, Noš­kū­nų miš­kuo­se, Jociū­nuo­se, Kast­riš­kė­se ir ki­tur, me­džiok­lės plo­tus tu­rin­čio me­džio­to­jų klubo „Su­dva­ja“ pre­zi­den­tas Arū­nas Par­še­liū­nas sa­kė: „Jei dėl šer­nų pa­da­ry­tos ža­los ne­si­krei­pia­ma į mus ar sa­vi­val­dy­bę, iš kur mums ži­no­ti apie šių žvė­rių da­ro­mą ža­lą? Kai krei­pia­ma­si, mes daž­nai net be sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jos at­ly­gi­na­me pa­da­ry­tą ža­lą.“

Anot A.Par­še­liū­no, klubas mi­nė­tuo­se plo­tuo­se šer­nų me­džiok­les or­ga­ni­zuo­ja tris–ke­tu­ris kar­tus per savaitę, o kai bu­vo ja­vų pa­sė­liai – ir kiek­vie­ną die­ną: „Kaip žmo­nės ga­li gir­dė­ti šū­vius, jei jie bū­na vie­nuo­lik­tą, dvy­lik­tą ar pir­mą va­lan­dą nak­ties. Tik­rai ne­su­in­te­re­suo­ti, kad šer­nai knis­tų žmo­nių lau­kus, nes už tai mums rei­kia at­ly­gin­ti.“

„Su­dva­jos“ pre­zi­den­tas tvir­ti­no, kad šer­nų klubo me­džio­ja­muo­se plo­tuo­se yra tru­pu­tį ma­žiau nei per­nai. Va­di­na­si, ra­jo­ne šį­met pa­skelb­ta in­ten­sy­vi šių žvė­rių me­džiok­lė ne­la­bai pa­si­tei­si­no. Me­džio­to­jai Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nuo­ro­das Aly­taus ra­jo­ne su­me­džio­ti vi­sus šer­nus dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus ver­ti­na skep­tiš­kai – prak­tiš­kai to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma, nes nie­kas tiks­liai jų miš­kuo­se su­skai­čiuo­ti ne­ga­li.

Ne­mu­nai­ty­je ūki­nin­kams šer­nų da­ro­ma ža­la do­mė­jo­si ir Aly­taus ra­jo­ne Sei­mo na­riu iš­rink­tas Rai­mun­das Mar­kaus­kas. Jo nuo­mo­ne, pa­tys me­džio­to­jai ga­lė­tų la­biau do­mė­tis šių žvė­rių at­ne­ša­mais nuos­to­liais gy­ven­to­jams: „Dėl gar­baus am­žiaus ne vi­si ži­no, kur kreip­tis, ne­la­bai no­ri ra­šy­ti pa­reiš­ki­mus at­ly­gin­ti ža­lą, nes ne­si­ti­ki daug gau­ti. Pa­tys me­džio­to­jai va­ži­nė­ja po sa­vo plo­tus, ne­gi ne­ma­to iš­knis­tų lau­kų, ne­ben­drau­ja su žmo­nė­mis? Pats ne­su me­džio­to­jas, ne­no­riu kal­tin­ti nė vie­no me­džio­to­jo, bet tik­rai ne­re­tai į me­džiok­les iš­vyks­ta­ma kaip į pra­mo­gą ir ūki­nin­kų in­te­re­sų ne­si­sten­gia­ma pai­sy­ti.“

Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, šer­nų su­ma­žė­tų, jei bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos me­džiok­lės su va­ro­vais, o ne vien juos me­džio­jant, kai ty­ko­ja­ma iš bokš­te­lių ar sė­li­na­ma. Ta­čiau ar me­džiok­les su va­ro­vais bus lei­džia­ma or­ga­ni­zuo­ti nuo šio ru­dens, kaip bū­da­vo anks­tes­niais me­tais, dar ne­aiš­ku. Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko E.Dai­naus­ko tvir­ti­ni­mu, ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri nu­spręs­ti ša­lies Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos ta­ry­ba su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja bei Vals­ty­bi­ne mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, le­mia­mas žo­dis turėtų būti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

Šaltinis: www.alytausnaujienos.lt

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą