Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

To­kie brie­džių ra­gai – re­ti eg­zem­plio­riai Aly­taus ra­jo­ne

Rug­sė­jo 5-oji Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čiam me­džio­to­jų klu­bui „Va­rė­nė“ tu­rė­tų tap­ti is­to­ri­ne. Šios die­nos anks­tų ry­tą, apie 6 va­lan­dą, „Va­rė­nės“ me­džiok­lės plo­tuo­se pir­mą­kart su­me­džio­tas brie­dis su iš­skir­ti­nio dy­džio ra­gais, ku­riuos me­džio­to­jai va­di­na auk­si­niais. Juos kaip me­džiok­lės tro­fė­jų tu­rė­tų įver­tin­ti eks­per­tai ir ap­do­va­no­ti auk­so me­da­liu. O brie­dį su iš­skir­ti­niais ra­gais su­me­džio­jo „Va­rė­nės“ klu­bo na­rys Vla­das Ar­ža­naus­kas.

Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius jau anks­tų rug­sė­jo 5-osios ry­tą ži­no­jo apie „Va­rė­nės“ me­džiok­lės plo­tuo­se su­me­džio­tą brie­dį iš­skir­ti­nio dy­džio ra­gais, ku­rie, jo tei­gi­mu, tik­rai pre­ten­duos į ap­do­va­no­ji­mą auk­so me­da­liu kaip me­džiok­lės tro­fė­jus: „Te­ko ma­ty­ti šio klu­bo plo­tuo­se su­me­džio­to brie­džio ra­gus, ma­no nuo­mo­ne, jie ga­lė­tų bū­ti ver­ti auk­si­nio ap­do­va­no­ji­mo. To­kie brie­džių ra­gai – re­ti eg­zem­plio­riai Aly­taus ra­jo­ne. Kiek­vie­nais me­tais pa­va­sa­rį me­džiok­lės eks­per­tai ver­ti­na šiuos tro­fė­jus ir su­reng­to­se jų pa­ro­do­se įspū­din­giau­sius ap­do­va­no­ja auk­so, si­dab­ro ar bron­zos me­da­liais.“

Drau­gi­jos pir­mi­nin­kas pri­si­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus brie­dis su iš­skir­ti­nio dy­džio ra­gais, ku­rie bu­vo ap­do­va­no­ti auk­so me­da­liu, bu­vo su­me­džio­tas me­džio­to­jų klu­bo „Su­dva­ja“ Aly­taus ra­jo­ne esan­čiuo­se plo­tuo­se.

V.Ku­ce­vi­čius pa­žy­mė­jo, jog Aly­taus ra­jo­ne su­me­džio­ti brie­dį su iš­skir­ti­nio dy­džio ra­gais re­tai pa­si­tai­ko, nes šis ra­jo­nas nė­ra brie­džių kraš­tas kaip Va­rė­nos, Laz­di­jų, Za­ra­sų ar Ig­na­li­nos ra­jo­nai.

„Va­rė­nės“ klu­bui, gy­vuo­jan­čiam 26-erius me­tus, pa­sak jo va­do­vo Al­vy­do Šer­no, rug­sė­jo 5-osios anks­tų ry­tą su­me­džio­tas brie­dis su iš­skir­ti­nio dy­džio, į ap­do­va­no­ji­mą auk­so me­da­liu pre­ten­duo­jan­čiais ra­gais, yra pir­mas toks lai­mi­kis: „Tai bran­daus am­žiaus pa­ti­nas, su­me­džio­tas mū­sų me­džiok­lės plo­tuo­se, ku­rie pra­si­de­da Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je ir bai­gia­si ties Dau­gų se­niū­ni­jos kraš­tu. Mū­sų plo­tams pri­klau­so ir Gi­nei­tiš­kių, ku­rį me­džio­to­jai dar va­di­na Pi­va­šiū­nų miš­kas. La­bai ti­kė­ti­na, kad iš­skir­ti­nio dy­džio ra­gų su­me­džio­tas brie­dis už­au­go mū­sų me­džiok­lės plo­tuo­se, bu­vo pa­ste­bė­tas čia vaikš­tan­tis ke­le­tą me­tų, ta­čiau ku­rį lai­ką ne­me­džio­tas sie­kiant iš­sau­go­ti per­spek­ty­vius pa­ti­nus ir ne­pa­da­ry­ti ža­los gam­tai.“

Brie­džių pa­ti­nų me­džiok­lė Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo rug­pjū­čio 15-ąją ir juos bus ga­li­ma me­džio­ti iki gruo­džio 15-osios.

Brie­dį su iš­kir­ti­nio dy­džio men­ti­niais ra­gais rug­sė­jo 5-ąją, apie 6 va­lan­dą, su­me­džio­jo „Va­rė­nės“ klu­bo na­rys Vla­das Ar­ža­naus­kas. Me­džiok­lė­je da­ly­va­vo ir jo sū­nus Ar­vy­das, ku­ris taip pat yra me­džio­to­jų klu­bo „Va­rė­nė“ na­rys.

Be­veik 40 me­tų me­džiok­le už­si­i­man­čiam V.Ar­ža­naus­kui tai pir­mas toks lai­mi­kis.

„Iš pra­džių pa­ste­bė­jo­me brie­džio pėd­sa­kus ant sa­vo lau­kų Mi­ka­la­vo kai­me. O kai pa­ma­tai pėd­sa­kus, ti­kie­si pa­ma­ty­ti ir pa­tį brie­dį. Taip ir at­si­ti­ko anks­tų rug­sė­jo 5-osios ry­tą. Jį su­me­džio­jau iš­len­dan­tį iš miš­ko. Brie­džio ra­gai men­ti­niai, tik­rai įspū­din­go dy­džio, tai la­bai re­tas lai­mi­kis tarp me­džio­to­jų“, – sa­kė „Va­rė­nės“ me­džio­to­jų klu­bo na­rys V.Ar­ža­naus­kas.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.6 / 5. Balsavo: 17

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Merger Duo NXP50
Pirmieji „Pulsar“ multispektriniai žiūronai!

Žiūrėti apžvalgą