Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prasidėjo brakonierių teismai

Turinys:

Sau­sio pa­bai­go­je Aly­taus ra­jo­no Kro­kia­lau­kio me­džio­to­jų bū­re­lio plo­tuo­se to­je pa­čio­je se­niū­ni­jo­je su tri­mis šer­nais, ne­įra­šy­tais į me­džiok­lės la­pą, pa­gau­tas šio bū­re­lio na­rys ūki­nin­kas An­ta­nas Bru­so­kas. Jam su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­las, o pirmadienį šių pa­žei­di­mų by­lo­je pri­im­tas nu­ta­ri­mas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Ar­tū­ras Vaic­kus pir­mą­kart šiais me­tais dėl Me­džiok­lės tai­syk­lių ne­pai­sy­mo pri­ėmė nu­ta­ri­mą ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lo­je, ku­rio­je pa­žei­dė­jui ža­la gam­tai su­skai­čiuo­ta pa­gal maž­daug de­šimt kar­tų di­des­nius ta­ri­fus. Jie, pa­tvir­tin­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio.

Aly­taus ra­jo­no Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je vei­kian­čio to­kio pat pa­va­di­ni­mo me­džio­to­jų bū­re­lio na­riui, šia­me kraš­te ūki­nin­kau­jan­čiam A.Bru­so­kui nepasisekė. Jis vie­ną sau­sio pa­bai­gos vi­dur­die­nį su­lai­ky­tas su mi­nė­to bū­re­lio me­džiok­lės plo­tuo­se su­me­džio­tais žvė­ri­mis – dviem la­pė­mis ir tri­mis šer­nais. Me­džiok­lės la­pe bu­vo įra­šy­tos tik la­pės, šer­nus me­džio­to­jas ne­ži­nia dėl ko­kių prie­žas­čių no­rė­jo nu­slėp­ti.

Į klau­si­mą kodėl A.Bru­so­kas ne­at­sa­kė ir pri­imant nu­ta­ri­mą ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lo­je, tik pa­reiš­kė: „Taip iš­ėjo.“

A.Vaic­kaus įsi­ti­ki­ni­mu, me­džio­to­jas pa­gau­tus šer­nus greičiausiai no­rė­jo nu­slėp­ti to­dėl, kad apie tai ne­su­ži­no­tų ko­le­gos me­džio­to­jai. Gam­to­sau­gi­nin­kai A.Bru­so­ko ūky­je ap­ti­ko iš­do­ro­tus šer­nus, apie jų su­me­džio­ji­mą sau­sio pa­bai­go­je ne­slė­pė ir pats me­džio­to­jas.

Sa­vo kal­tės jis ne­nei­gė ir pri­imant nu­ta­ri­mą ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lo­je, gai­lė­jo­si taip pa­si­el­gęs.

Už Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tų Me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mus A.Bru­so­kas nu­baus­tas 150 li­tų bau­da. Ar­ti­miau­siu me­tu jis iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų gaus pra­ne­ši­mą dėl gam­tai pa­da­ry­tos ža­los su­me­džio­jus tris šer­nus. Pri­imant nu­ta­ri­mą me­džio­to­jui pra­neš­ta, kad ši sieks be­veik 10 tūkst. li­tų.

Abu gam­to­sau­gi­nin­kų pri­im­tus nu­ta­ri­mus – dėl bau­dos sky­ri­mo ir su­skai­čiuo­tos ža­los – me­džio­to­jas ga­li skųs­ti Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui. Ar pa­si­nau­dos šia tei­se, A.Bru­so­kas dar neatsakė.
alytaus naujienos

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą