Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžiotojai: kur tas maras?

Turinys:

Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai (VMVT) svars­tant bū­ti­ny­bę dėl gre­sian­čios afri­ki­nio kiau­lių ma­ro epi­de­mi­jos pirk­ti mo­bi­liuo­sius šer­nų de­gi­ni­mo įren­gi­nius už 1,5 mln. li­tų, me­džio­to­jai ne­sle­pia, kad jiems si­tua­ci­ja la­biau pri­me­na pi­ni­gų plo­vi­mą.

VMVT va­do­vas Jo­nas Mi­lius, koor­di­nuo­jan­tis ko­vą su gre­sian­čia af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro epi­de­mi­ja, kai Šal­či­nin­kų bei Va­rė­nos ra­jo­nuo­se sau­sį ap­tik­ti du už­si­krė­tę šer­nai, pra­ėju­sią sa­vai­tę už­si­mi­nė apie ša­lies ke­ti­ni­mus įsi­gy­ti du mo­bi­liuo­sius gy­vū­nų de­gi­ni­mo au­to­mo­bi­lius, ga­lin­čius kai­nuo­ti apie 1,5 mln. li­tų. Jų esą pri­reik­tų plin­tant už­kra­tui, mat ta­da in­fe­kuo­tas gy­vū­nų gai­še­nas bū­tų ga­li­ma nai­kin­ti vie­to­je, ne­ve­žio­jant po Lie­tu­vą. Kaip ži­no­ma, kri­tu­sių gy­vu­lių ir pa­ukš­čių bei ki­tų ša­lu­ti­nių gy­vū­ni­nių pro­duk­tų tvar­ky­mu už­sii­ma Že­mai­ti­jo­je esan­ti įmo­nė „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“, ku­rią vals­ty­bė iki šiol pa­si­telk­da­vo ki­lus eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms.

Me­džio­to­jai, ku­rių bū­re­liai ra­gi­na­mi pa­vo­jaus zo­no­je – Aly­taus, Va­rė­nos, Šal­či­nin­kų, Drus­ki­nin­kų, Tra­kų bei Laz­di­jų ra­jo­nuo­se – iš­nai­kin­ti vi­sus šer­nus, o li­ku­sio­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je jų po­pu­lia­ci­ją su­ma­žin­ti iki 10 proc., ste­bi­si to­kiais už­mo­jais. „Ar du už­si­krė­tę šer­nai yra įro­dy­mas, kad af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras at­ėjo į Lie­tu­vą? Kal­bos apie mo­bi­liuo­sius šer­nų de­gi­ni­mo įren­gi­nius man la­biau pri­me­na pi­ni­gų plo­vi­mą“, – LŽ sa­kė Elek­trė­nų me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas Ar­tū­ras Ki­čas.

Ieš­ko pinigų

Eks­tre­ma­li su­tua­ci­ja še­šio­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­skelb­ta, kai sau­sio 24-ąją ofi­cia­liai pra­neš­ta apie nu­sta­ty­tą af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą dviem šer­nams, nu­šau­tiems Šal­či­nin­kų ir Va­rė­nos ra­jo­nuo­se. J.Mi­liaus tei­gi­mu, nė­ra jo­kių abe­jo­nių, kad ser­gan­tys gy­vū­nai už­kra­tą per­ne­šė iš Bal­ta­ru­si­jos. La­biau­siai bai­mi­na­ma­si, kad, li­gai iš­pli­tus, ji ga­li per­si­mes­ti į kiau­lių fer­mas, dėl to tek­tų nai­kin­ti ir gy­vu­lius, ir pa­sta­tus. Jau da­bar, lie­tu­viš­kos kiau­lie­nos im­por­tą užd­rau­dus Ru­si­jai, Bal­ta­ru­si­jai ir Ukrai­nai, kiau­lių au­gin­to­jai tei­gia pa­ti­rian­tys mi­li­jo­ni­nius nuo­sto­lius.

VMVT, be ki­tų prie­mo­nių, ėmė­si ak­ty­viai rū­pin­tis lė­šo­mis si­tua­ci­jai su­val­dy­ti – di­džio­sios da­lies in­ves­ti­ci­jų jau ne pir­mus me­tus pra­šo­ma iš at­sa­kin­gų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jų. Per VMVT Lie­tu­va sie­kia gau­ti 20 mln. eu­rų (be­veik 70 mln. li­tų) ap­sau­gi­nei tvo­rai, vi­sų sie­ną ker­tan­čių ma­ši­nų de­zin­fek­ci­jos an­ga­rui, taip pat – mo­bi­lie­siems de­gi­ni­mo įren­gi­niams bei ki­toms bū­ti­noms prie­mo­nėms įdieg­ti.

„Te­gul ir vie­nas šer­nas bus ser­gan­tis, bet ri­zi­kos la­bai daug, – anks­čiau ži­niask­lai­dai tei­gė J.Mi­lius. – Rie­ta­vo įmo­nės ma­ši­nos va­ži­nė­ja vi­so­je ša­ly­je, už­su­ka ir į kiau­li­nin­kys­tės komp­lek­sus. Ten, ži­no­ma, vei­kia kon­tro­lės sis­te­mos, bet žmo­giš­ka­sis fak­to­rius ir­gi yra. Bū­tent jo la­biau­siai ir bi­jau, nes vie­no žmo­gaus klai­da ga­li at­ves­ti prie epi­de­mi­jos.“

Ste­bi­si sumanymu

„Ar su­vo­kia­te, kas tai yra af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras? Fer­mo­je už­si­krė­tu­sios kiau­lės iš­dve­sia per 48 va­lan­das. Lie­tu­vo­je per du mė­ne­sius nu­sta­ty­ti tik du už­si­krė­tę šer­nai. Mes, me­džio­to­jai, ži­no­me, nors per te­le­vi­zi­ją to­kių da­ly­kų ne­ro­do: jei šer­nas su­žei­džia­mas ar su­ser­ga, ki­ti ban­dos na­riai su­si­bu­ria ap­lin­kui, sau­go jį. Tad jei vie­nas gy­vu­lys sirg­tų, šim­tu pro­cen­tų iš­dvės­tų ir ki­ti. Si­tua­ci­ja, kai miš­ke – ne krū­muo­se, ne pa­sie­ny­je – ras­tas vie­nas ser­gan­tis šer­nas, o dau­giau gy­vu­lių ne­už­si­krė­tė, ste­bi­na. Ne­gi mū­sų po­li­ti­kai nu­si­ri­to taip že­mai, kad to­kiais bū­dais sie­kia gau­ti lė­šų?“ – LŽ kal­bė­jo me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas A.Ki­čas.

Apie tai, kad ko­va su už­kra­tu la­biau pa­na­ši į par­odo­mą­ją ak­ci­ją, už­si­me­na ir Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Va­rė­nos sky­riaus me­džio­to­jų klu­bo „Kur­ti­nys“ pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Va­ra­na­vi­čius. „Ką da­ry­si – Va­rė­na yra už­kra­to zo­nos vi­du­ry­je, to­dėl pa­gal nu­ro­dy­mą tu­ri­me iš­šau­dy­ti vi­sus šer­nus. Kai iš­šau­dy­si­me, aiš­ku, at­eis ki­ti, nes vie­ta tuš­čia ne­bū­na. Su jais – gal­būt ir ti­kras ma­ras. Bal­ta­ru­si­jos sie­na čia pat, ta li­ga ten ak­ty­vi jau me­tus. Bet ga­liu at­sa­kin­gai pa­sa­ky­ti, kad Va­rė­nos ra­jo­ne iki šian­dien af­ri­ki­nio ma­ro ne­bu­vo nu­sta­ty­ta nei šer­nams, nei kiau­lėms“, – kal­bė­jo jis.

Me­džio­to­jus itin ste­bi­na VMVT pla­nai pirk­ti bran­giai kai­nuo­jan­čią gy­vū­nų de­gi­ni­mui skir­tą mo­bi­lią­ją įran­gą. “Ji ga­li tap­ti rei­ka­lin­ga po me­tų, gal – po de­šim­ties, o gal ir nie­ka­da. Bet grei­čiau­siai ji bus nu­pirk­ta, kaž­kur pa­sta­ty­ta ir lauks – pri­reiks ar ne“, – svars­tė V.Va­ra­na­vi­čius.

Mi­ni pi­ges­nes priemones

Kaip LŽ in­for­ma­vo VMVT Sku­bios veik­los sky­rius, kol kas du nu­sta­ty­ti už­si­krė­tę gy­vu­liai bu­vo uti­li­zuo­ti be di­des­nių prob­le­mų. Va­rė­nos miš­kuo­se ap­tik­tas už­si­krė­tęs šer­nas su­de­gin­tas Alo­vės mies­te­lio ka­ti­li­nė­je, ki­tas, iš Šal­či­nin­kų ra­jo­no, iš­tir­tas bei su­nai­kin­tas Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te. „Jei kri­ti­mų nė­ra daug, gai­še­nas ga­li­ma de­gin­ti ir ka­ti­li­nė­se, jei­gu jos tu­ri pla­čias an­gas, ga­li­ma už­kas­ti vie­to­je ne ma­žes­nia­me kaip 2 me­trų gy­ly­je. Be to, yra Rie­ta­vo įmo­nė, ga­lin­ti at­lik­ti tą pa­tį dar­bą: iki šiol esant to­kiai si­tua­ci­jai siųs­da­vo­me gai­še­nas su­nai­kin­ti į Rie­ta­vą, ži­no­da­mi, kad vi­ru­sas iš ten ti­krai ne­išp­lis“, – nu­ro­dė sky­riaus at­sto­vai.

„Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos“ di­rek­to­rius Da­rius Kor­sa­kas tvir­ti­no, kad at­sa­ky­ti, ar nuo af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro kri­tu­sius gy­vū­nus ga­lė­tų nai­kin­ti ši įmo­nė, kol kas ne­siim­tų. „Taip, pa­grin­di­nė mū­sų funk­ci­ja – tvar­ky­ti gai­še­nas ir ki­tus ša­lu­ti­nius gy­vū­ni­nius pro­duk­tus. Ta­čiau tu­rė­tu­me ži­no­ti są­ly­gas: kaip gy­vū­nai bus su­ren­ka­mi, trans­por­tuo­ja­mi, de­gi­na­mi ir pa­na­šiai. To­kios in­for­ma­ci­jos iš VMVT, ma­tyt, kol nė­ra aiš­kios grės­mės ir prog­no­zių, ne­sa­me ga­vę“, – nu­ro­dė jis.

Tuo me­tu Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas siū­lė ne­at­mes­ti ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti par­amos pi­ni­gais. „Jei ES šiuo klau­si­mu pa­dės, nie­ko blo­go čia ne­ma­tau. Gal at­sar­gai tie įren­gi­niai te­gu bū­na. Ką ži­nai gy­ve­ni­me, ko pri­reiks?“ – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro Lie­tu­vo­je iki šiol ne­bu­vo, bet 2011 me­tų bir­že­lio 1 die­ną Jo­na­vos ra­jo­no „Ber­žų“ kiau­lių komp­lek­se fik­suo­tas kla­si­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nys. Vė­liau už­kra­tas iš­pli­to į dar ke­lis kiau­lių au­gi­ni­mo komp­lek­sus. Dėl to Lie­tu­vo­je bu­vo su­nai­kin­ta apie 40 tūkst. kiau­lių, ša­lis ke­lis mė­ne­sius ne­ga­lė­jo eks­por­tuo­ti gy­vų kiau­lių bei kiau­lie­nos pro­duk­tų. Tai bu­vo penk­tas Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je kla­si­ki­nio kiau­lių ma­ro pro­trū­kis.

2011-ai­siais ko­vo­ti su epi­de­mi­ja bu­vo pa­si­telk­ta įmo­nė „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“. Vi­si pa­jė­gu­mai bu­vo skir­ti iš ma­ro ži­di­nio at­ve­ža­moms kiau­lių gai­še­noms uti­li­zuo­ti, to­dėl ša­lu­ti­nių gy­vū­ni­nių pro­duk­tų su­rin­ki­mas bu­vo lai­ki­nai pa­ti­kė­tas spe­cia­lia­jai Lat­vi­jos įmo­nei. „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos“ trans­por­tas į ki­tas įmo­nes ne­va­žiuo­da­vo, ma­ro iš­pli­ti­mo bu­vo iš­veng­ta.

Jurga TVASKIENĖlzinios

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

8 Komentarai

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą