Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžioklės taisyklių pakeitimai 2014.10.24

Turinys:

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.1. varant – kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės arba
esančių tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose medžiojamųjų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas. Šiam būdui priskiriamas ir tylusis varymas, kai medžiojamuosius gyvūnus nekeldami triukšmo varo keli varovai, gerai pažįstantys miško, kuriame medžiojama, teritoriją. Tyliojo varymo metu šunys nenaudojami. Medžioklės plotų vienetuose, išskyrus tuos, kurie nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ 1.1 papunktyje, leidžiama toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tuose pačiuose miško kvartaluose) medžiojamuosius gyvūnus medžioti varant ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį;“.

2. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.2. tykojant − kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje,
slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius
gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg),
iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis.

Tykojamus šernus leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis
priemonėmis Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės
plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip;“.

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą,
dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje (šią grafą pildyti neprivaloma).
Pildydamas medžioklės lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir
pabaigos laiką. Pabaigus medžioklę arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame
buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų
gyvūnų sumedžiota. Jei buvo medžiojama varant, pasibaigus medžioklei kitoje medžioklės lapo
pusėje nurodoma detali informacija (medžioklės data, miško pavadinimas, miško kvartalai ar kita papildoma informacija) apie tai, kurioje medžioklės plotų vieneto dalyje buvo medžiojama.
Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

4. Pakeičiu 58.5.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.5.9. naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose;“.

5. Papildau šiuo 58.5.11 papunkčiu:
„58.5.11. medžioti varant medžioklės plotų vienetuose, esančiuose savivaldybėse, kuriose
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ uždrausta medžioti varant;“.

6. Papildau šiuo 58.35 papunkčiu:
„58.35. šerti šernus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;“.

7. Pakeičiu 74.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5 ir 58.35 papunkčiuose nurodyti
draudimai;“.

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas
Priedas: AM isakym D1-857

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą