Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kas slypi po šerno kailiu?

Turinys:

Po Mai­gų me­džio­to­jų klu­bo (Mažeikių ra­jo­nas) su­reng­tos me­džiok­lės ras­ti į grio­vį iš­mes­ti šer­no vi­du­riai, kai­lis. Akmeniškiai me­džio­to­jai, Mai­gų klu­bo nariai, nei­gia žvė­rį nu­šo­vę.
Įvy­kį ti­ria Šiau­lių ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas. Ty­rė­ju ta­po de­par­ta­men­to dar­buo­to­jas, ku­ris yra ir Mai­gų me­džio­to­jų klu­bo na­rys. Tei­gia­ma, kad tai nor­ma­lu.

Ty­ri­mo ėmė­si ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai
Švie­žiai iš­do­ro­to šer­no lie­ka­nos, su­mes­tos į plas­ti­ki­nę dė­žę, pa­ste­bė­tos grio­vy­je ne­to­li Sti­pir­kių miš­ko. Jis įei­na į Luo­ka­vos me­džio­to­jų bū­re­lio me­džiok­lės te­ri­to­ri­ją.
Tai su­ži­no­jęs šio bū­re­lio va­do­vas Al­gi­man­tas Ru­pei­ka te­le­fo­nu skam­bi­no ki­tiems bū­re­lio me­džio­to­jams pa­si­tiks­lin­ti, ar kas nors ne­me­džio­jo. Teig­ta, kad pa­sku­ti­nį kar­tą me­džio­ta prieš sa­vai­tę.
Ty­ri­mo ėmė­si Šiau­lių ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai.
„Ka­dan­gi Mai­gų bū­re­lis iš­va­ka­rė­se ren­gė me­džiok­lę, tai pir­miau­sia ėmė­mės tik­rin­ti me­džiok­lės la­pą“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė Šiau­lių ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Rai­mon­das Šiukš­te­ris.
Paaiš­kin­ta, kad Mai­gų klu­bo vy­rai nu­šo­vė vie­ną šer­ną, tai nu­ro­dė me­džiok­lės la­pe.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­ro­dy­ta su­me­džio­ji­mo vie­ta. Jie ap­žiū­rė­jo vi­sų pen­kių me­džio­to­jų ty­ko­ji­mo bokš­te­lius, prie jų dau­giau su­me­džio­tų žvė­rių pėd­sa­kų ne­ra­do.
Žvė­rie­nos do­ro­ji­mo aikš­te­lės at­lie­kų duo­bė­je ras­tos le­ga­liai su­me­džio­to šer­no kai­lis ir ki­tos lie­ka­nos.

Įro­dy­mų ne­ra­do
„Ne­ra­do­me įro­dy­mų, kad bra­ko­nie­ria­vo Mai­gų klu­bo na­riai, – sa­kė R. Šiukš­te­ris. – O tai, kad ra­do­me ati­tin­ka­mas žmo­nių pė­das, au­to­mo­bi­lio ra­to vė­žes – juk vis­ko ne­su­rink­si, kur ir kas va­žia­vęs“.
Jis pro­gno­zuo­ja, kad bra­ko­nie­rių ne­pa­vyks nu­sta­ty­ti.
„Šiau­lių kraš­tas“ pa­siū­lė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams dien­raš­ty­je pa­skelb­ti prie ne­le­ga­liai su­me­džio­to šer­no lie­ka­nų ras­tų vė­žių nuo­trau­ką.
Re­dak­ci­jai at­siųs­to­je nuo­trau­ko­je neį­ma­no­ma įžiū­rė­ti pro­tek­to­riaus raš­to, nu­fo­tog­ra­fuo­tas tik vė­žių frag­men­tas.
„Mes ne­sa­me po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tai ir ne­tu­ri­me to­kių ga­li­my­bių ir prie­mo­nių su­rink­ti įro­dy­mams“, – paaiš­ki­no R. Šiukš­te­ris.

Tik­ri­no bū­re­lių na­rys
Bra­ko­nie­rių ieš­ko­to­jų gru­pė­je, ku­ri tik­ri­no Mai­gų klu­bo me­džio­to­jus, bu­vo ir jiems pri­klau­san­tis Ri­man­tas Krau­ju­tis, Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas.
„Jis ne­si­rin­ko: tir­ti ar ne­tir­ti, o aš pa­sky­riau,– sa­kė spe­cia­lis­to va­do­vas R. Šiukš­te­ris. – Ži­no­jau, kad pri­klau­so Mai­gų me­džio­to­jams. Tad bu­vo min­tis, kad ge­rai ži­no vie­to­vę, kur ką ieš­ko­ti, ką su­ras­ti. Ir dar­bą at­li­ko be prie­kaiš­tų“.

Len­da nau­ji fak­tai
Šiuo me­tu vie­šo­je erd­vė­je skel­bia­mi nau­ji fak­tai, apie ku­riuos bra­ko­nie­ria­vi­mą ti­rian­čių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­das neuž­si­mi­nė, kal­bė­da­mas su „Šiau­lių kraš­tu“.
Vie­na­me iš ša­lies in­ter­ne­to dien­raš­čių pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad vė­žės prie grio­vy­je iš­mes­to kai­lio su­ta­po su vė­žė­mis au­to­mo­bi­lio, ku­ris pri­klau­so Mai­gų me­džio­to­jų bū­re­lio pir­mi­nin­kui Pet­rui Bal­čiū­nui.
Va­kar jis tei­gė „Šiau­lių kraš­tui“, kad į na­mus at­va­žia­vę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­sa­kė apie įta­ri­mus.
„Pa­ma­tė ap­sni­gu­sį dži­pą, ku­ris dvi pa­ras iš kie­mo ne­bu­vo iš­va­žia­vęs, o kad bu­vo pa­na­šios vė­žės – ne­sup­ran­ta­mi da­ly­kai, vi­so­kių ma­ši­nų yra“, – sa­kė P. Bal­čiū­nas.
Taip pat in­for­muo­ja­ma, kad me­džiok­lė­je da­ly­va­vo ir Mai­gų bū­re­liui pri­klau­so du Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, vie­nas iš jų va­do­va­vo me­džiok­lei.

At­sa­ko­my­bė dvi­gu­bė­ja
Šiau­lių ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ty­rė­jų va­das ne­pra­kal­bo ir apie tai, kad tarp ras­tų šer­no lie­ka­nų bu­vo gim­da su šer­niu­kų ge­ma­lais.
Už vai­kin­gus žvė­ris skai­čiuo­ja­ma dvi­gu­ba gam­tai pa­da­ry­ta ža­la. Dar pa­žei­dė­jui gre­sia di­de­lė bau­da – už nu­šau­tą šer­ną tek­tų mo­kė­ti 5 tūks­tan­čius li­tų, bet ka­dan­gi pa­te­lė bu­vo vai­kin­ga bau­da pa­ky­la iki 10 tūks­tan­čių li­tų.

Apie in­te­re­sus
Ky­la klau­si­mas, ar ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ne­ga­lio­ja vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo rei­ka­la­vi­mai?
Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas tei­gė, kad ša­ly­je eg­zis­tuo­ja pra­kti­ka, kai ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tik­ri­na me­džio­to­jų bū­re­lius, ku­rių na­riais pa­tys yra.
„Ar tai tin­ka­ma ar ne – ne­tu­riu nuo­mo­nės“, – sa­kė E. Ti­ju­šas.
Ša­lies ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros gy­vū­ni­jos nau­do­ji­mo kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­jo Kęs­tu­čio Motie­kai­čio tvir­ti­ni­mu, įsta­ty­miš­kai nė­ra nu­ma­ty­ta pro­ce­dū­rų, kaip ap­lin­ko­sau­gi­nin­kui at­lik­ti ty­ri­mą, kai pa­ts pri­klau­so me­džio­to­jams, ku­rie įta­ria­mi me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mu.
„Bet jei­gu man pa­si­tai­ky­tų si­tua­ci­ja, kai pri­klau­sy­čiau me­džio­to­jų bū­re­liui, o įta­ri­mas kris­tų ant ma­no ko­le­gų – tai grei­čiau­siai nu­si­ša­lin­čiau nuo ty­ri­mo, ir jei­gu bū­tų ga­li­my­bių ty­ri­mą at­lik­ti ma­no ko­le­goms“, – sa­kė K. Mo­tie­kai­tis.

Autorius: Vytautas RUŠKYS
Šaltinis: www.skrastas.lt

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą