Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vėl planuojama keisti medžioklės taisykles

Turinys:

Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 15.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.1. briedžius:
patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

antramečius patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;“.
1.2. pakeičiu 15.2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.10. bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 1 d.;“.

1.3. pakeičiu 15.2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.11. želmenines ir baltakaktes žąsis – nuo rugsėjo spalio 1 d. iki gruodžio 15 d.;“.

1.4. pakeičiu 15.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.12. didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;“.

1.5. pakeičiu 15.2.14 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.14. perkūno oželius , slankas – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.:“.

1.6. pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad šioji nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.“.

1.7. pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. nurodyti medžioklės būdą (jei medžiojama varant tyliuoju būdu) ir medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to pateis medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą arba išduoti medžioklės lapą ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. draudžiama:“.

1.8. pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą ir ginklo, kuriuo bus medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;“.

1.9. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas įrašydamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ties medžiotojo pavarde ir patvirtindamas įrašą savo parašu.“.

1.10. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas limituojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.

Licencija briedžio patinui sumedžioti arba Licencija tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudota sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Licenciją briedžio patinui sumedžioti arba Licenciją tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.

Medžiotojas, sumedžiojęs vilką, ne vėliau kaip per 12 mėn. po to, kai sumedžiojo vilką, turi kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB)Nr. 865/2006 „Nustatančiame išsamias tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant prekybą įgyvendinimo taisykles“ (OL 2006 L166, p. 1) nurodytus sertifikatus, skirtus naudoti tik Europos Bendrijoje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumento, leidžiančio saugomos rūšies egzempliorių paimti iš gamtos, kopiją arba kitus teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse, ir nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už nurodyto sertifikato išdavimą sumokėjimą įrodantį dokumentą.

1.11. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Kasmet iki balandžio 1 d. miškų urėdijų valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija regioninių padalinių (nacionalinių parkų) darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 120 (Žin., 2001, Nr. 20-677), turi įvertinti pokytį neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams. Apie tokį vertinimą turi būti informuojami medžioklės plotų naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu. Vertinimo rezultatus miškų urėdijos valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija regioninio padalinio ir nacionalinių parkų direkcijos iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.“.

1.12. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi, naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje naudojimo taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimus.“.

1.13. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip;
„VIII. MEDŽIOKLĖS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE“

1.14. pakeičiu 54.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„54.1. šernus, bebrus ir ondatras – visus metus;“.

1.15. pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.1. draudžiama medžioti vilkus, barsukus ir paukščius, išskyrus pilkąsias varnas ir kovus;“.

1.16. pakeičiu 56.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti, išskyrus pašarinius laukelius, įrengiamus šernų medžiojimui. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama įrengti šėryklas šernams ir kitaip juos jaukinti ir vilioti, siekiant juos sumedžioti.

Draudžiama saugomose teritorijose įrengti medžioklės įrenginius medžiuos.

Draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus saugomose teritorijose, esančiose Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radviečių;

1.17. pripažįstu netekusiu galios 56.7 papunktį.

56.7. Saugomų teritorijų tvarkymo planais gali būti nustatomi kiti medžioklės apribojimai, galiojantys valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, ir biosferos rezervatuose.“.

1.18. papildau nauju 571 punktu:
„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radviečių.“.

1.19. papildau nauju 58.40 papunkčiu:
58.40. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų šaudmenis, turinčius švino junginių.“.

1.22. pakeičiu 71.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„76.1. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 26 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Medžiotojai, stovintys dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o stovintieji kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės taisyklių 37 priedas);“.

1.21. pakeičiu 71.13 papunktį ir jį išdėstau taip:
„71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo ryšėti ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos kepures arba liemenes. Ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos liemene turi būti apvelkamas ir medžioklėje dalyvaujantis šuo.“.

  1. Nustatau, kad šio įsakymo 1.20 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą