Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Padidėjo į laisvę išleistų danielių banda

Turinys:

Per­nai į Kel­mės ra­jo­no miš­kus Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos ini­cia­ty­va bu­vo pa­leis­ti aš­tuo­ni da­nie­liai: še­šios pa­te­lės ir du pa­ti­nai.
Kel­mės ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Bar­čaus­ko tei­gi­mu, da­nie­liai lai­ko­si maž­daug už pen­kių še­šių ki­lo­met­rų nuo pa­lei­di­mo vie­tos, dau­giau­siai Ty­tu­vė­nų ir Lio­lių apy­lin­kė­se.
Drau­gi­ja gau­nan­ti pra­ne­ši­mų, jog daž­niau­siai ma­to­mos ne tik pen­kios da­nie­lių pa­te­lės, bet ir jų jau­nik­liai. Pa­ti­nai, G. Bar­čaus­ko tei­gi­mu, lai­ko­si at­ski­rai, ma­žiau pa­ste­bi­mi. Da­nie­liai nu­tols­ta ir iki Ra­sei­nių ra­jo­no ri­bos, pa­lei Du­by­są.
Pa­va­sa­rį ke­ti­na­ma į lais­vę pa­leis­ti vie­ną da­nie­lių pa­ti­ną, kad atei­ty­je da­nie­lių ban­da tik di­dė­tų.
Da­nie­liai per­nai prieš Ka­lė­das bu­vo pa­leis­ti į Grim­zių me­džio­to­jų bū­re­lio me­džiok­lės plo­tus. Drau­gi­ja še­šias pa­te­les įsi­gi­jo iš Už­ven­čio gi­ri­nin­ko Ar­tū­ro Jo­ku­baus­ko, pa­ti­nus nu­si­pir­ko me­džio­to­jų bū­re­lis. Da­nie­lius kai­nuo­ja apie pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų.
Grim­zių me­džio­to­jų bū­re­lis da­nie­liams pa­si­rink­tas to­dėl, kad šiuo­se plo­tuo­se ne­pas­te­bė­ta vil­kų, miš­kai yra ra­jo­no vi­du­ry­je.

Kel­mės ra­jo­ne yra gau­su žvė­rių, da­nie­liai į lais­vę pa­leis­ti dėl dar di­des­nės įvai­ro­vės.

Šaltinis: 2012 m. gruodžio 27 d. „Šiaulių krašto“ inf.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą