Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžiotojus vienijančios organizacijos kreipėsi į LR Seimo Etikos ir procedūrų komisiją

Turinys:

Lietuvos medžiotojus vienijančių organizacijų vadovai ir nariai, išklausę, š. m. balandžio mėn. 29 d., LRS vakariniame posėdyje, Seimo nario p. Lino Jonausko kalbą, pasakytą pristatant LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymą, ir jo atsakymus į Seimo narių klausimus, esame šokiruoti ir pasipiktinę.

Manome, kad p. L. Jonauskas, pateikdamas LR Seimui daugybę neigiamas emocijas sukeliančių, bet niekuo nepagrįstų ir nemotyvuotų teiginių, o vadovaudamasis tik prielaidomis (kas, dar iki posėdžio, buvo plačiai tiražuojama LR medijuose), galimai stengiasi pažeminti Lietuvos medžiotojų bendruomenę (LR visuomenės mažumą) ir skatinti neapykantą jai, tuo pažeisdamas LR Konstitucijos 25 straipsnio ir LR Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas. Be to, p. L. Jonausko pasisakymas rodo jo visišką medžioklės ir kinologijos neišmanymą.

Manome, kad LR Seimas neturėtų svarstyti jokių įstatymų pataisų, ar kitų dokumentų, paremtų melaginga informacija. Nėra užfiksuota nė vieno fakto apie p. L. Jonausko pasakojamą medžiotojų elgesį su laukiniais gyvūnais. Balandžio 15 d. kreipėmės į AM su prašymu pateikti metinę medžioklės taisyklių pažeidimų statistiką, ypatingai apie pažeidimus medžiojant invazinius gyvūnus, naktį su šunimis. Atsakymo nesulaukėm, nors privačiam pokalbyje buvo pasakyta – tokių pažeidimų užfiksuota nėra.

Prašome LRS EPK įvertinti Seimo nario p. L. Jonausko pasisakymus (t. tarpe ir viešoje erdvėje), jo elgesio atitikimą mūsų aukščiau nurodytiems LR Teisės aktams bei sustabdyti LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo svarstymą ir priėmimą.

Dokumentą pasirašė: Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Ginklų pirklių asociacija, Lietuvos medžiotojų draugija.


II (PAVASARIO) SESIJOS VAKARINIO POSĖDŽIO NR. 55 STENOGRAMA. (IŠKARPA su L. Jonausko pranešimu – pristatymu)

16.50 val.

Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-410 (pa­tei­ki­mas)

Ko­le­gos, ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-410. Pra­ne­šė­jas – L. Jo­naus­kas.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra su­si­jęs su sie­kiu ma­žin­ti žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais at­ve­jų skai­čių ir mas­tą, yra ins­pi­ruo­tas 2022 me­tų Me­džiok­lės tai­syk­lių pa­kei­ti­mo. Tai iš tik­rų­jų su­kė­lė daug dis­ku­si­jų ir daug ne­pa­si­ten­ki­ni­mo iš vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, iš gam­to­sau­gi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kuo­met iš es­mės bu­vo įtvir­tin­tos to­kios nuo­sta­tos kaip me­džiok­lė su lan­kais, kaip nak­ti­nė in­va­zi­nių gy­vū­nų me­džiok­lė su šu­ni­mis. Tai iš es­mės pa­pik­ti­no dau­ge­lį žmo­nių, jie ma­to, kad bent jau pas­ta­ra­sis at­ve­jis dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais, kal­bu apie nak­ti­nę me­džiok­lę, yra žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais. Tai bu­vo pa­da­ry­ta pri­si­den­giant in­va­zi­nių gy­vū­nų – on­dat­rų, man­gu­tų, ka­na­di­nių au­di­nių, nut­rijų ir ki­tų gy­vū­nų me­džiok­le, bet iš es­mės Lie­tu­vo­je nė­ra nė vie­no me­džiok­li­nio šuns, iš­mo­ky­to me­džio­ti vien tik in­va­zi­nius gy­vū­nus, ir nak­tį į miš­ką pa­leis­ti me­džiok­li­niai šu­nys pjau­na ir dras­ko pir­mą pa­si­tai­kiu­sį gy­vū­ną. Tai reiš­kia, kad iš es­mės ne­lie­ka jo­kios ga­li­my­bės gy­vū­nams tu­rė­ti ra­my­bės lai­ko­tar­pį, tarp jų nu­ken­čia ir tie pa­tys šu­nys, ku­rie nak­tį puo­la įvai­riau­sius gy­vū­nus, taip pat ir plėš­rius, ir iš­ei­na abi­pu­sė ža­la.

Dar svar­bes­nis da­ly­kas, tas žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais pa­si­reiš­kia dar ir tuo, kad nak­tį lau­ki­nį gy­vū­ną ap­spi­tę šu­nys pjau­na tol, kol at­ei­na me­džio­to­jas, bet ka­dan­gi yra tam­sus me­tas ir šu­nys ak­ty­viai dras­ko tą lau­ki­nį gy­vū­ną, me­džio­to­jas ne­tu­ri jo­kios ga­li­my­bės jo nu­šau­ti, to­dėl yra lau­kia­ma, kol tas gy­vū­nas nu­si­baigs, ar­ba jis yra ar­chaiš­kai bru­ta­liai už­dau­žo­mas kuo­ko­mis ar­ba pri­bai­gia­mas ki­to­kiais įran­kiais. To­dėl siū­lau pa­pil­dy­ti žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais nuo­sta­tas ir įterp­ti, kad žiau­riu el­ge­siu su gy­vū­nais lai­ko­ma nak­ti­nė me­džiok­lė, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, ka­da nak­ties me­tu yra ieš­ko­mas su­žeis­tas gy­vū­nas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, pa­gir­ti­na, kad jūs rū­pi­na­tės gy­vū­nų sau­ga, ta­čiau ma­nęs ne­įti­ki­na ir ke­lia ne­ri­mą čia jū­sų pa­ra­šy­ta vie­na iš­ly­ga. Ar ne­bus pik­tnau­džiau­ja­ma? Jūs da­ro­te iš­ly­gą, kad tam­siuo­ju me­tu lei­si­te me­džiok­lę su šu­ni­mis, iš­sky­rus at­ve­jus, kai šu­nys ieš­ko su­žeis­to gy­vū­no. Na, nak­tį tam­su, kas čia at­skirs, kad tik­rai ieš­ko­ma su­žeis­to gy­vū­no, ar ne­bus to pik­tnau­džia­vi­mo, ar ne ge­riau bū­tų iš­vis nak­tį už­draus­ti tą per­se­kio­ji­mą?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Klau­si­mas tik­rai ge­ras. Nuo­sta­ta dėl nak­ti­nės su­žeis­to gy­vū­no pa­ieš­kos Me­džiok­lės tai­syk­lė­se ga­lio­jo ir iki šiol, iš tik­rų­jų tas punk­tas yra rei­ka­lin­gas. Jei­gu tuo me­tu, tar­kim, prieš tems­tant ir taip to­liau gy­vū­nas yra su­žei­džia­mas, tai kar­tais me­džio­to­jams ten­ka va­lan­dą, dvi ar dau­giau ieš­ko­ti to su­žeis­to gy­vū­no. Jei­gu iki ry­to ati­dė­tu­me to su­žeis­to gy­vū­no pa­ieš­kas, tai iš tik­rų­jų kar­tais pa­smerk­tu­me tą gy­vū­ną dar di­des­nėms kan­čioms, ku­rias ga­li su­kel­ti su­žei­di­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti J. Pins­kus.

J. PINSKUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų me­džiok­lę su šu­ni­mis nak­tį siū­lo­ma lai­ky­ti žiau­riu el­ge­siu su gy­vū­nais. Kuo me­džiok­lė su šu­ni­mis nak­tį skir­sis nuo me­džiok­lės su šu­ni­mis die­ną? Jei­gu nak­tį tai yra žiau­rus el­ge­sys, tai die­ną, su­pran­tu, ne žiau­rus el­ge­sys? Tai vie­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Jūs mi­nė­jo­te, kad nė­ra žvė­rių ra­my­bės lai­ko­tar­pio. Jūs, kaip bu­vęs ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras, tur­būt ži­no­te, kad pa­grin­di­nis ak­ty­vus žvė­rių gy­ve­ni­mas kaip tik vyks­ta nak­tį, o die­ną jie kaip tik il­si­si. Čia man tru­pu­tį kaž­kas ne­su­ei­na. Gal jūs tu­ri­te at­sa­ky­mą?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Tu­riu at­sa­ky­mus į vi­sus jū­sų klau­si­mus. Ger­bia­mas Jo­nai, pats pui­kiai ži­no­te, kad kar­tais die­ną tiems gy­vū­nams nė­ra ka­da pail­sė­ti, nes va­ro­mi iš vie­no miš­ko į ki­tą, kur ei­lė­je lau­kia me­džio­to­jai me­džiok­lė­je su va­ro­vais ir šau­do tuos žvė­ris. Kal­bu ir apie va­ro­vus, ir taip to­liau, tai tos ra­my­bės die­nos me­tu tik­rai daž­nu at­ve­ju ne­la­bai ra­si. Juo la­biau kad mes kal­bė­jo­me ir prieš tai, įvai­rios pa­tai­sos bu­vo teik­tos ir ma­no dėl va­ži­nė­ji­mo trans­por­to prie­mo­nė­mis po miš­kus ir taip to­liau. Yra ai­bė fak­to­rių, kur die­nos me­tu tie gy­vū­nai ab­so­liu­čiai jo­kios ra­my­bės miš­kuo­se ne­tu­ri.

Kuo ski­rias nak­ti­nė ir die­nos me­džiok­lė su šu­ni­mis, aš jau sa­kiau, bet pa­si­kar­to­siu, kad nak­tį… Pir­miau­sia yra nuo­sta­ta, kad yra pri­si­den­gia­ma in­va­zi­nių gy­vū­nų me­džiok­le, ir iš tik­rų­jų pui­kiai su­pran­ta­me, kad jo­kia in­va­zi­nių gy­vū­nų me­džiok­lė ne­vyks­ta, tai yra tik­tai prie­dan­ga. Dar kar­tą pa­kar­to­siu: nė­ra jo­kių ga­li­my­bių iš­mo­ky­ti šu­nis at­skir­ti in­va­zi­nius gy­vū­nus nuo ne­in­va­zi­nių, aki­vaiz­du, kad tuo yra pik­tnau­džiau­ja­ma ir no­ri­ma pik­tnau­džiau­ti.

Ki­tas da­ly­kas, kaip ir sa­kiau, nak­tį, kai šu­nys ap­spie­tę lau­ki­nį žvė­rį in­ten­sy­viai dras­ko ir pjau­na šu­nys, jo pri­baig­ti, nu­šau­ti, su­me­džio­ti nė­ra jo­kios ga­li­my­bės, nes bet ko­kiu at­ve­ju ga­li su­žeis­ti sa­vo šu­nis ir taip to­liau. Tai­gi tik­rai daž­nas at­ve­jis, kai įvai­riau­siais bru­ta­liais daik­tais, prie­mo­nė­mis tie gy­vū­nai pri­bai­gia­mi. Aš ma­nau, kad tai vie­na­reikš­miš­kai žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau nė­ra no­rin­čių jū­sų klaus­ti.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų T. To­mi­li­nas kal­ba už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pa­si­sa­kau trum­pai: pa­lai­kau pro­jek­tą ir tau­pau mū­sų vi­sų lai­ką.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, nes nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš? (Triukš­mas sa­lė­je) Nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 29 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.6 / 5. Balsavo: 20

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

6 Komentarai

 • Rimondas
  Posted 2021.08.18 at 19:51

  Įdomu koks kreipimosi į Etikos ir procedūrų komisiją rezultatas?

 • Medziotojas
  Posted 2021.05.20 at 07:34

  Taip, zmogui reikia mesos, jis paleidzia sunis, jie sudrasko zveri, zmogus gabalais nesa namo ir i puoda, skanumelis, nei pjaustyt nereikia

  3
  7
 • Jonas
  Posted 2021.05.19 at 19:56

  Pirmiausia šunys mokomi neiti į kontaktą su žvėrimi, dėl jų pačių saugumo. Koks protingas šuns šeimininkas leis naktį savo šunį vieną į mišką kažką draskyti. Tą mėsa ne verta šuns gyvybės. Jei žmogus taip elgiasi tai, greičiausiai priimami įstatymai jo elgesiui įtakos neturės. Panašiai ir su naktinio matymo prietaisais bei garso slopintuvais.

  5
  3
  • dėdė A
   Posted 2021.05.21 at 11:56

   …..jei skalikų -11 medžiojama ir sugrįžta ar surenkami po keleto parų, ir dar
   iš kitu plotų , tai apie kokia medžioklę , mokymus, moralę t.t. kalbate ?
   ..be komentaru (aš medžioju 25m.)

   1
   1
 • Rimvydas
  Posted 2021.05.19 at 13:18

  Labai blogai, kai įvairius specializuotus klausimus aptarinėja, nagrinėja visiški tų klausimų profanai ir, kas baisiausia, tie patys profanai priiminėja įstatymus, kurių, aišku, vėliau reikalaujama laikytis. Baisu. Ir tai liečia ne tik medžioklės kalusimus, deja.

  24
 • Ddd
  Posted 2021.05.19 at 12:32

  O tai specialistai vis kišasi į medziotoju reikalus tikrai būreliai puikiai tvarkos žvėrių daugėja o jiem brakonieriai visur vaidenas grigeo šūdus tegu valo o ne medziotojus mokina

  30
  3

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą