Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dzū­ki­jos miš­ku ra­tą pra­su­ko ru­do­ji meš­ka

Turinys:

„Po­vil­nio“ me­džio­to­jų klu­bo na­rys Liu­das Pu­ga­čiaus­kas Mar­cin­ko­nių apy­lin­kė­se ap­ti­ko ru­do­sios meš­kos pėd­sa­kus. Tai­gi pa­va­sa­ris jau čia pat, nes Dzū­ki­jo­je pa­bu­do ne tik bar­su­kai ar pel­kė­je ry­tais tri­mi­tuo­ja ger­vės, bet ir po pas­ku­ti­nį snie­gą brai­do ru­do­ji meš­ka“, – feis­bu­ke ra­šo Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nis par­kas.

Tei­gia­ma, kad ru­do­sios meš­kos bent Dzū­ki­jos miš­kuo­se ne­gy­ve­na, ta­čiau kar­tais už­su­ka iš Bal­ta­ru­si­jos miš­kų. Prieš ke­le­tą me­tų jos pėd­sa­kų bu­vo ap­tik­ta Vei­sie­jų re­gio­ni­nia­me par­ke, o miš­ke prie Dul­gi­nin­kų kai­mo (Drus­ki­nin­kų se­niū­ni­ja) me­džio­to­jams net pa­vy­ko nu­fo­tog­ra­fuo­ti ru­dą­ją. Prieš vi­dur­nak­tį ji šmi­ri­nė­jo prie šer­nų vi­lio­ji­mo šė­ryk­los, uos­ti­nė­jo ten pa­ber­tas avi­žas.

Se­kant šią sa­vai­tę pa­ste­bė­tus žvė­ries pėd­sa­kus, juos už­fik­sa­vęs me­džio­to­jas ma­no, kad meš­ka tu­rė­jo at­ei­ti iš Bal­ta­ru­si­jos per Čep­ke­lių re­zer­va­tą, o apė­ju­si ra­tą grei­čiau­siai grį­žo at­gal.

„Pėd­sa­kai bu­vo ne­di­de­lės meš­kos, ei­ta ke­liu, ma­to­si, pė­dos ne­bu­vo švie­žios, bu­vo ap­snig­tos, bet jų ne­su­pai­nio­si, gam­to­je ki­tų to­kių nė­ra pa­na­šių“, – vie­šo­jo­je erd­vė­je tei­gia me­džio­to­jas L.Pu­ga­čiaus­kas.

Spe­cia­lis­tai ma­no, kad gy­ven­to­jams bai­min­tis dėl meš­kos ne­rei­kė­tų, nes ji jau grei­čiau­siai pa­si­trau­ku­si iš mū­sų ša­lies. Bet pa­ta­ria­ma iš to­li pa­ma­čius šį gy­vū­ną jo­kiu bū­du prie jo ne­si­ar­tin­ti ir jo ne­gąs­din­ti. To­kiu at­ve­ju rei­kia pa­si­steng­ti ne­pa­ste­bė­tam pa­si­ša­lin­ti.

Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos val­dos – ar­čiau­sia prie Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko. Rai­ti­nin­kų se­niū­no, me­džio­to­jo Arū­no Lau­kai­čio klau­sė­me, ar ne­te­ko miš­kin­ges­nių kai­mų gy­ven­to­jams, o ir jam pa­čiam, kaž­ką pa­na­šaus pa­ma­ty­ti, iš­gy­ven­ti. Se­niū­nas tei­gė, kad šio kraš­to žmo­nės ir ga­na daž­nai įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se at­si­du­ria aki­sta­to­je su vil­kais. Nors si­tu­a­ci­jų bū­ta ir grės­min­gų, pa­vyk­da­vo iš­si­suk­ti svei­kiems. Pa­sak A.Lau­kai­čio, tur­būt ne­at­si­ras­tų no­rin­čių­jų miš­ke akis į akį su­si­tik­ti su ne­kvies­ta vieš­nia – meš­ka.

Alytausnaujienos.lt

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.6 / 5. Balsavo: 12

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą