Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vil­kai ar­tė­ja prie mies­to. Šį­kart įsi­su­ko į Čins­kių avių ban­dą

Turinys:

Nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį Tel­šių ra­jo­ne siau­tė­jo vil­kai. Ir ne kaž­kur miš­ko glū­du­mo­je ar ato­kaus kai­mo pa­kraš­ty­je, o vi­siš­kai ša­lia Tel­šių mies­to, prie Rai­nių – Čins­kių ūky­je.

Nak­tį mie­gan­čią ke­lių šim­tų avių ban­dą už­klu­pę vil­kai gy­vū­nų ne­pa­si­gai­lė­jo – gerk­les per­kan­do aš­tuo­nioms avims.

Ūkio šei­mi­nin­kas Aud­rius Čins­kis ne­ga­li at­si­ste­bė­ti, kad vil­kai taip priar­tė­jo prie mies­to. Tie­sa, prieš ke­le­tą die­nų jau bu­vo gir­dė­jęs ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų kal­bas, kad kaž­kur ne­to­li jų val­dos slan­kio­ja vil­kai. Tik­riau­siai tie pa­tys plėš­rū­nai nak­tį ir įsi­su­ko į Čins­kių au­gi­na­mų avių ban­dą.

Lem­tin­gą nak­tį, apie 2 va­lan­dą, stip­riai lo­jan­čius šu­nis ga­nyk­lų pu­sė­je gir­dė­jo ir ša­lia gy­ve­nan­tis kai­my­nas, grei­čiau­siai, šu­nys užuo­dė plėš­rū­nus.

Pap­jau­tas avis pir­ma­sis ra­do ūkio dar­bi­nin­kas. Jau iš to­lo pa­ste­bė­jęs virš lau­ko skrai­dan­čius var­nus su­pra­to, kad kaž­kas ne­ge­rai. Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jęs šei­mi­nin­kas ap­ti­ko ne­gy­vas sep­ty­nias avis, aš­tun­tą – gu­lin­čią ato­kia­me ka­na­le – pa­ste­bė­jo tik ki­tą die­ną. A. Čins­kio tei­gi­mu, bu­vo aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad vil­kai at­kly­do iš miš­ke­lio pu­sės, kur ga­nyk­los ne­juo­sia tvo­ra. Perb­ri­dę ne­di­de­lį Jud­ros upe­lį, ten ir už­klu­po mie­gan­čią avių ban­dą. Ga­li bū­ti, kad dar vie­ną avį vil­kai nu­si­vil­ko, nes ka­na­le ma­tė­si nuo­šliau­žos, žo­lė­je li­kę bal­tos vil­nos pū­ke­liai.

Ka­dan­gi ūkio šei­mi­nin­kas – me­džio­to­jas, to­dėl ma­no, kad čia pa­si­dar­ba­vo vil­kės su vil­kiu­kais. Mo­ti­nos mo­kė juos me­džio­ti.

Apie nu­ti­ku­sią ne­lai­mę A. Čins­kis iš­kart in­for­ma­vo Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kur ga­vo nu­ro­dy­mus kaip elg­tis. „Iš­sik­vie­čiau ve­te­ri­na­rą, ku­ris už­fik­sa­vo įvy­kį, su­ra­šė rei­kia­mus do­ku­men­tus, o avys bu­vo iš­vež­tos uti­li­zuo­ti“, – pa­sa­ko­jo ūkio šei­mi­nin­kas.

Ūki­nin­kas kol kas tik skai­čiuo­ja pa­tir­tus nuo­sto­lius. Iš tūks­tan­ti­nės ban­dos bu­vo pa­pjau­tos trys di­de­lės avys, ki­tos – ma­žes­nės.

Ga­nyk­la, ku­rio­je lan­kė­si vil­kai, nuo Čins­kių na­mų nu­to­lu­si per 1 km. Po in­ci­den­to šei­mi­nin­kas kas va­ka­rą avis par­ge­na ar­čiau na­mų, bai­mi­na­si, kad plėš­rū­nai ga­li vėl grįž­ti. Ap­sau­go­ti avis pa­de­da ir spe­cia­liai dre­suo­ti šu­nys.

Vil­kų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai kom­pen­suo­ja­mi
Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMTV) Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Lai­mo­nas Bag­do­nas in­for­ma­vo, jog šiuo me­tų lai­ku vil­kai mo­ki­na vil­kiu­kus pa­si­gau­ti mais­to, to­dėl gy­vu­lių au­gin­to­jai tu­rė­tų sau­go­tis. Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju vil­kai ir atė­jo į avių ban­dą per neap­sau­go­tą, t.y. neapt­ver­tą elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tva­ro da­lį, per­si­kė­lė per upe­lį.

Nors VMVT nė­ra įga­lio­ta ves­ti to­kios sta­tis­ti­kos, bet ži­no­ma, kad vil­kai Tel­šių ra­jo­ne į žmo­nių gy­vu­lius per me­tus įsi­su­ka iki 3–4 kar­tų.

Nuo vil­kų nu­ken­tė­jęs žmo­gus tu­ri kreip­tis į ūkį ap­tar­nau­jan­tį ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. Jis iš­duo­da pa­žy­mą apie vil­kų pa­da­ry­tus su­ža­lo­ji­mus ar gy­vū­nų nu­žu­dy­mo at­ve­jus, taip pat vie­ti­niai me­džio­to­jai tu­rė­tų da­ly­vau­ti, kad iden­ti­fi­kuo­tų, ar vil­kai su­dras­kė gy­vu­lius. Ka­dan­gi vil­kai yra vals­ty­bės sau­go­mi gy­vū­nai, o jų me­džiok­lė yra li­mi­tuo­ta, vil­kų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai kom­pen­suo­ja­mi. Rei­kia kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę.

Vil­kų su­dras­ky­tos avys iš Čins­kių ūkio iš­vež­tos į UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ uti­li­za­ci­jos įmo­nę.
Li­mi­tas – 60 vil­kų
Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Gy­vo­sios gam­tos li­cen­ci­ja­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Mi­ke­lai­tis ti­ki­no, jog žmo­nės tu­rė­tų pa­tys steng­tis ap­sau­go­ti sa­vo gy­vu­lius nuo plėš­rū­nų: nak­čiai juos su­va­ry­ti į ap­tva­rus, re­ko­men­duo­ja­ma ga­nyk­las tver­ti ke­lių juos­tų elekt­ri­niu pie­me­niu, gy­vu­lius pa­de­da ap­sau­go­ti ir dre­suo­ti šu­nys.

D. Mi­ke­lai­tis in­for­ma­vo, jog vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas pra­si­dės spa­lio 15 die­ną ir tę­sis iki ki­tų me­tų ba­lan­džio 1 die­nos. Šiam lai­ko­tar­piui nu­sta­ty­tas jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas – 60 vil­kų.


TZINIOS.LT
Autorius: Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Kopijuoti ar kitaip platinti čia pateiktą turinį be mūsų sutikimo draudžiama!

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą