Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžioklės įstatymas prezidentei pateiktas pažeidžiant Seimo statutą

Turinys:

Sei­mo pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las daug ais­trų Sei­me su­kė­lu­sį Me­džiok­lės įsta­ty­mą į Pre­zi­den­tū­rą nu­siun­tė pa­žeis­da­mas Sei­mo sta­tu­tą.
Jis ne­at­siž­vel­gė į 29 par­la­men­ta­rų rei­ka­la­vi­mą su­lai­ky­ti įsta­ty­mo siun­ti­mą vals­ty­bės va­do­vei, kol eti­kos sar­gai iš­siaiš­kins, ar pri­imant mi­nė­tą tei­sės ak­tą ne­bu­vo pa­žeis­tos pro­ce­dū­ros.

„Bet ku­riuo at­ve­ju Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mas jau yra“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys.
„Jei­gu fak­tai pa­sit­vir­tins, tai šiurkš­tus Sta­tu­to pa­žei­di­mas“, – tei­gė ki­tas Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vas, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.
Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­mas po ke­lių ne­sėk­min­gų bal­sa­vi­mų pri­ėmė ba­lan­džio 25 die­ną. Ne­tru­kus po to bu­vo su­rink­ti 29 par­la­men­ta­rų par­ašai, kad pri­im­tas tei­sės ak­tas ne­bū­tų per­duo­tas pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tei, kol Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ne­pa­teiks iš­va­dos, ar ne­bu­vo pa­žeis­ta įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­ra.
Opo­zi­ci­jos at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį, so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas ne­vyk­dė eti­kos sar­gų nu­ro­dy­mo nu­si­ša­lin­ti nuo bal­sa­vi­mo dėl šio įsta­ty­mo. Mat bū­da­mas Žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ku jis ga­lė­jo įsi­vel­ti į in­te­re­sų konf­lik­tą. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad bal­suo­jant dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo sa­lė­je ne­bu­vo ap­lin­kos mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, nors bal­sa­vi­mo sis­te­ma ro­do, kad jis su­si­lai­kė dėl mi­nė­to do­ku­men­to.
Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, jei­gu 29 Sei­mo na­riai mo­ty­vuo­tu raš­tu krei­pia­si į Sei­mą dėl, jų ma­ny­mu, pri­imant įsta­ty­mą pa­da­ry­tų Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mų, tei­sės ak­to pa­si­ra­šy­mas su­lai­ko­mas.
Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja per pen­kias dar­bo die­nas tu­ri pa­teik­ti Sei­mui iš­va­das dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų ir pa­siū­ly­mus.
„Kol Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ne­pa­tei­kė sa­vo iš­va­dų, Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­per­duo­da įsta­ty­mo pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tui“, – ra­šo­ma Sta­tu­te.
Tuo me­tu Me­džiok­lės įsta­ty­mas į Pre­zi­den­tū­rą iš­siųs­tas ba­lan­džio 26 die­ną, BNS in­for­ma­vo Sei­mo Do­ku­men­tų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ire­na Per­kaus­kie­nė.
„Kaip vi­suo­met par­eng­tą do­ku­men­tą iš­siun­tė­me, o raš­to apie su­rink­tus par­ašus mes ne­ga­vo­me“, – tei­gė ji.
Sei­mo pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to va­do­vas Egi­di­jus Rum­bu­tis BNS tvir­ti­no, kad ne­su­sip­ra­ti­mas įvy­ko dėl aiš­kios tvar­kos ne­bu­vi­mo.
„Veiks­mas (par­ašų rin­ki­mas dėl įsta­ty­mo su­stab­dy­mo ir do­ku­men­to pa­si­ra­šy­mas – BNS) vy­ko vie­nu me­tu. Dėl aiš­kios tvar­kos ne­bu­vi­mo taip at­si­ti­ko. Bet ko­kiu at­ve­ju Sei­mas tu­rės ga­li­my­bę dar kar­tą bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo“, – sa­kė E.Rum­bu­tis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Me­džiok­lės įsta­ty­mą dėl pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų ve­ta­vo.

„Jei­gu Sei­mo pir­mi­nin­kas pa­žei­dė sta­tu­tą, jis ne­tu­rė­tų iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės. Vi­si pri­va­lo lai­ky­tis Sei­mo sta­tu­to, taip pat ir par­la­men­to va­do­vas. Pra­šy­si­me Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­jos iš­siaiš­kin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes“, – kal­bė­jo li­be­ra­las E.Ma­siu­lis.
Eti­kos sar­gų va­do­vas V.Stun­dys pa­brė­žė, kad su­rin­kus par­ašus, net jei­gu Eti­kos ko­mi­si­ja per nu­ma­ty­tą ter­mi­ną ne­bū­tų pri­ėmu­si jo­kio spren­di­mo, įsta­ty­mo iš­siun­ti­mas pre­zi­den­tei pri­va­lė­jo bū­ti su­stab­dy­tas.
Sei­mo eti­kos ser­gė­to­jai ge­gu­žės 2 die­ną pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti Sei­mui per­bal­suo­ti dėl Me­džiok­lės įsta­ty­mo.

BNS 2013 m. gegužės 7 d.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Merger Duo NXP50
Pirmieji „Pulsar“ multispektriniai žiūronai!

Žiūrėti apžvalgą