Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Eugenijaus Gentvilo siūlomas medžioklės įstatymo pakeitimo projektas

Turinys:

Šį ketvirtadienį seimas balsuos, ar atmesti liberalo Eugenijaus Gentvilo siūlomas Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siūloma nustatyti, kad medžioklės plotai turi apimti ne mažiau kaip 700 ha ir ne daugiau kaip 5 tūkst. ha.

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžioklėtvarkos principais, užtikrinant racionalų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą, taip pat kad būtų išvengta didesnės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos žmogaus ūkinės veiklos objektams. Medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 700 ha ir ne daugiau kaip 5000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose“.

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) keliai, geležinkelių ruožai, elektros perdavimo linijos, natūralūs bei dirbtiniai vandens srautai ir kiti panašūs objektai, jeigu jų forma, dydis bei statiniai ar įrenginiai juose netrukdo organizuoti medžioklės, nesuardo medžioklės plotų vienetų vientisumo, išskyrus šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, tačiau negali būti laikomi išilgine jungtimi tarp atskirų nutolusių medžioklės plotų vieneto dalių“.

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal šio Įstatymo reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų, išskyrus šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti;“.

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 50 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos“.

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir kurių bendras plotas yra didesnis kaip 700 ha, savininkas (savininkai) gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje numatytai komisijai prašymą, kad šie sklypai būtų pripažinti medžioklės plotų vienetu, atitinkančiu šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu žemės sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas neužkerta kelio gretimų anksčiau įregistruotų medžioklės plotų vienetų egzistavimui, ir jų savininkui (savininkams) pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus gali būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso”.

3 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 22 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Mažesnių kaip 700 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 700 ha arba šių plotų sujungimo, tai įformindami šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu dokumentu ir šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytai komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti pateikdami bendrą prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Jeigu iki 2003 m. balandžio 1 d. nesusitarta dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio, sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus, priima komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Jeigu po šio sprendimo priėmimo mažesnių kaip 700 ha medžioklės plotų naudotojai netenka galimybės toliau naudoti medžioklės plotus, jų patirti nuostoliai atlyginami išmokant vienkartinę kompensaciją, lygią pajamoms, kurios per 5 metus galėjo būti gautos iš medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo. Teisę į šių nuostolių atlyginimą turi ir žemės sklypų savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti medžioklei žemės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo (2002 m. liepos 20 d.). Žemės sklypų savininkams, nuomojusiems medžioklės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, išmokama vienkartinė kompensacija, lygi nuompinigiams, kurie galėjo būti gauti nuomojant žemės sklypo savininkui priklausančius medžioklės plotus per medžioklės plotų nuomos sutartyje numatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 metus, taikant tuo metu galiojusius valstybei priklausančių medžioklės plotų nuomos tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas. Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“.

“Miske.lt”
Deividas Staponkus

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

9 Komentarai

 • Kostas
  Posted 2019.11.07 at 22:13

  Nuo kada Eugenijus Gentvilas susirūpino medžiokle? Taip ir norisi paklausti žemiečio, ar tik čia nėra kieno tai sumanymas susikurti sau medžioklės plotą – atimti iš kaimyno, kuris, tarkim, turi 10 – 15 tūkst. ha? Gi didesniuose medžioklės plotuose paprastai būna apie 50 medžiotojų. Jei jie, dėl kokių tai priežasčių nebesutaria, tai patys ir be Eugenijaus Gentvilo pasiūlymo tuos plotus pasidalins.

 • Deividas
  Posted 2019.11.07 at 21:18

  Seimas atmetė šį projektą.

 • Giedrius
  Posted 2019.11.07 at 21:15

  700 ha, gal per mažas plotas, bet būtų superinis dalykas , kad neviršytų 5000 ha, nes dabar pilna klubų kur keli nariai turi didžiausius plotus, nors kažkiek atsirastų vietos naujokams

 • Gediminas
  Posted 2019.11.06 at 01:22

  Atsiprašau, turėjo būti MĮ 2018-09-11 priimti pakeitimai…

 • Gediminas
  Posted 2019.11.06 at 01:19

  Kolegos, ko gero, kad tai pasenęs, 2017 metų “reikalas”, tad jis bus atmestas ir net nesvarstomas, nes MĮ pakeitimai, būtent tuose straipsniuose priimti 2019-09-11, ir nebėra jokio reikalo, kas metus juos keisti. Tuo labiau, kad KT pasakė – PRIEŠTARAUJA LR Konstitucijai, įstatyme parašytas, prievartinis nurodymas priimti asociacijų narius, ką anksčiau pacitavau…

  1
  1
 • Gediminas
  Posted 2019.11.06 at 01:00

  Ar nevertėtų Seimo nariams, prieš teikiant projektus, domėtis ankstesnio, analogiško, tik su buvusiu 100 ha “limitu”, straipsnio likimu.
  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
  NUTARIMAS
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO (2013 M. BIRŽELIO 18 D. REDAKCIJA) 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI
  2019 m. liepos 11 d. Nr. KT21-N10/2019
  Vilnius

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 531, 54, 55, 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
  nutaria:
  Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio (2013 m. birželio 18 d. redakcija; Žin., 2013, Nr. 67-3335) 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį medžioklės plotų naudotojas medžiotojų kolektyvas, veikiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka, privalėjo priimti į savo narius privačios žemės sklypo savininką, kuriam medžiotojų kolektyvo naudojamame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, PRIEŠTARAVO Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 daliai.
  Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.
  Konstitucinio Teismo teisėjai

  5
  1
 • Vytautas
  Posted 2019.11.05 at 18:25

  Baisu kai zmogus buves ir mates miska bando kurti istatymus 700ha misko ar bent isivaizduoja koks tai miskas koks zvieris jame gali gyventi gal jis apie peles galvojo

  8
  7
 • Lietuvis
  Posted 2019.11.05 at 17:57

  p.E.Gentvilas atstovauja nežinia kieno interesus ir kurpia projektą nesuprasdamas kas galų gale išeis , o išeis chaosas. Turintis 50 ha jau klubo narys . Klubas turi Įstatus su nustatyta priėmimo tvarka ir nustatytu narių skaičiumi , kas teisus , Gentvilas a Klubas , turi 700 ha laukų, miškai valstybės , joks žvėris negyvena laukuose jis gyvena miške , laukai tik maisto šaltinis . 700 ha plotas veistis žvėrims permažas , nebent užtvėrus aptvarais , ar aptvaruose medžioklė ?
  Ar p.Gentvilui žinoma , kad “medžioklė” iššifruojama – žvėrių skaičiaus reguliavimas ir selekcija , šią valstybinę funkciją pagrindinai atlieka visuomeninės organizacijos medžiotojų klubai ir būreliai ir negana to ,kad dirba už valstybę dar SUSIMOKĄ už žvėrių perteklių ( išteklius) kuriuos reikia išikmti iš iš bandų , susimoka už valstybei priklausančių žvėrių daromą žalą ūkininkams, apie tai p. Gentvilas nepojektuoja nes jis nežino , kad taip yra.

  29
  4
 • S
  Posted 2019.11.05 at 14:48

  Atsikabinkit valdzios ponai nuo tos medziokles viena kart… mokescius pakelet, baudas padidinot, zemiu savininkam privilegijas suteikete, zalas ukininkams atlyginam, mokescius sumokam! Tai kame bedas cia matot??? Ar maza vlastybei problemu neisprestu kad cia prisikabinat prie tokio dalyko kur jokiu problemu realiu nera… toks jausmas kad niekais uzsiiminejama kad parodytumet kaip sunkiai dirbat

  44
  4

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą